TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ลงพื้นที่พบผู้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สท.177, สท.180 และสท.517 ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย (5 พฤศจิกายน 2562)
นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนางประพิมภรณ์ ตันเจริญ ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลงว่าง และแปลงที่ส่วนราชการครอบครองแต่ไม่ใช้ประโยชน์เพื่อนำไปพัฒนาเปิดประมูลเช่า (5 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2562 (4 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ณ สะพานบุญ วัดตระพังทอง (4 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2562 (4 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นางสาวนรนุช เดชพิชัย ธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี ร่วมกันประชุมพิจารณากำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2563 (4 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี ฯ (4 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำพุง กรณีสภาวัฒนธรรมอำเภอเต่างอย ขออนุญาตก่อสร้างสะพานเฉลิ (4 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรี วาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมประชุมพิจารณาเพื่อกำหนดพื้นที่ออกโฉนดที่ดินจังหวัดปัตตานี (4 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลยจัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2562 การพิจารณาบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมพิจารณากาหนดราคาทรัพย์สินเพื่อการขายทอดตลาด ณ สานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม (1 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาการใช้ที่ราชพัสดุแปลงเรือนจำเก่าจังหวัดนครปฐมและที่ปรึกษาคณะกรรมการฯตรวจสอบพื้นที่เพื่อวางแนวทางการพัฒนา (1 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5/2562 (1 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3/2562 (1 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงรายพร้อมทั้งหน่วยงานภายในศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย (1 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่1พฤศจิกายน2562นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดยโสธรได้ลงพื้นที่ตลาดเกษตรกรยโสธรในที่ราชพัสดุ (1 พฤศจิกายน 2562)
นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ออกสำรวจพื้นที่ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ พง.75 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด และ พง.315 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า (1 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา เข้าประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา (1 พฤศจิกายน 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี (1 พฤศจิกายน 2562)
31 ต.ค. 2562 นายธีรพงค์ สุขช่วย ธพ.นศ. เข้าร่วมประชุมเรื่องพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย จ.นครศรีธรรมราช ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (31 ตุลาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903