TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
พณฯท่าน นายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา)และ คณะ เดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำของ จังหวัดบุรีรัมย์ และพบปะ ประชาชน ณ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (19 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด จัดประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เพื่อติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (16 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน (16 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาทครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท (16 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายโกวิท ฉันทจิตร ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมมอบสัญญาเช่าตามโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ"ณ โรงเรียนศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี (16 สิงหาคม 2562)
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธาน การประชุมหารือโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ และโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ร่วมกับกลุ่มคลัสเตอร์ 16 (16 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2562 นายลือชา นิสัยกล้า ผู้ตรวจราชการกรม กรมธนารักษ์เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ (16 สิงหาคม 2562)
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ไปทำกิจกรรม “คบจ. รวมใจอาสา CSR แหล่งท่องเที่ยว” ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเพชรบุรี (16 สิงหาคม 2562)
ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยม นายสุรัตน์ นุ้ยป้อมธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถาม เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท (16 สิงหาคม 2562)
นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรมได้เดินทางมาตรวจราชการที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ระหว่างวันที่ 14 สิิงหาคม ถึง 16 สิงหาคม 2562 พร้อมประชุมข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงาน (16 สิงหาคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2562 (16 สิงหาคม 2562)
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางสาวกวินนาถ วงษ์วารี เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมแถลงข่าวการดำเนินงานของจังหวัดตราด ณ ศาลาทับทิมสยาม (16 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (16 สิงหาคม 2562)
เเมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 นางวาสนา ผุดผ่อง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ได้เดินทางมาตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส (16 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” (15 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2562 นายปรวีร์ พันธนียะ นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จ.พล ครั้งที่ 3/2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (15 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 นายศุภาคย์ สิงห์ทอง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก” (15 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 นายอาดุลย์ จูเมฆา ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ร่วมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ได้ออกพื้นที่จังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ณ อบต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง (15 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายลือชา นิสัยกล้า ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เพื่อมอบนโยบายกระทรวงการคลัง ฯลฯ (15 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่12สิงหาคม2562 นายอังกูร บัวศรี ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ (15 สิงหาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2273 0899 - 903 , 0 2059 4999