TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
วันอังคารที่24กันยายน2562นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์(คทช.)จังหวัด ครั้งที่4/2562 (25 กันยายน 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เรื่องการมอบรางวัลตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (25 กันยายน 2562)
วันที่ 23 กันยายน 2562 นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะบริหารการคลังจังหวัดสกลนคร (25 กันยายน 2562)
วันที่ 25 กันยายน 2562 นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้้ (25 กันยายน 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เรื่องการมอบรางวัลตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562... (25 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้นเพื่อตรวจรับมอบงานงวดที่ 8 (24 กันยายน 2562)
เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2562 (24 กันยายน 2562)
วันอังคารที่24กันยายน2562เวลา07.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมงานสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคยประจำเดือนกันยายน2562และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดหน่วยบริการสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขฯ (24 กันยายน 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุในจังหวัดจันทบุรี (24 กันยายน 2562)
วันที่24กันยายน2562 ผู้แทนสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตากร่วมกับผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตรวจสอบพื้นที่่ีราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเตรียมการส่งมอบรับมอบพื้นที่เช่า (24 กันยายน 2562)
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2562 (24 กันยายน 2562)
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (24 กันยายน 2562)
วันที่ 14-15 กันยายน 2562 นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการเสวนา “เพื่อจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (24 กันยายน 2562)
วันที่ 20-21 กันยายน 2562 นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการความรู้ของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพ (24 กันยายน 2562)
วันที่ 16-18 กันยายน 2562 นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เข้าร่วมอบรม (24 กันยายน 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง เรื่องการมอบรางวัลตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (24 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นางวลัยพร สมวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คู คลอง" อำเภอพุทธมณฑล บริเวณคลองสามบาท (23 กันยายน 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุและสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ (23 กันยายน 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เรื่อง การมอบรางวัลตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (23 กันยายน 2562)
วันจันทร์ที่23กันยายน2562เวลา09.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ รายศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ (23 กันยายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903