TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
วันศุกร์ที่25ตุลาคม2562เวลา09.30น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่1/2562ณ อาคารขายทอดตลาดทรัพย์ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดเพชรบูรณ์ (25 ตุลาคม 2562)
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ ร.ต.วาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่ดินที่จะจัดซื้อเพื่อ รพ.สต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป ธนารักษ์พื้นที่ตาก และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิ,ศาลตายาย รวมทั้งทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 ตุลาคม 2562)
ที่ร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคามได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคา ประเมินทุนทรัพย์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2562 (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 นายวิรัช เกตุนวม ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 ตุลาคม 2562)
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางนภาวรรณ นาจะหมื่น ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯได้มอบรางวัลโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระเงินค่าเช่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) จังหวัดเชียงราย (25 ตุลาคม 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2562 (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้เช่าและในการนี้ได้มอบเงินรางวัลให้กับผู้เช่ารายละ 500.- บาท จำนวน 3 ราย (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี วางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ๒๕๖2 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (24 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางสาวนฤภร มุขแจ้ง ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (24 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (24 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายมนัส สุวรรณกาโล ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่มหาสารคามพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช (24 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ธนารักษ์พื้นที่สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (24 ตุลาคม 2562)
นายพรชัย พงษ์ภู่ ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (24 ตุลาคม 2562)
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีถวายบังคม และวางพวงมาลา และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (24 ตุลาคม 2562)
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (24 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 นายปั้น เปล่งผิว ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช (24 ตุลาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903