TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี 2562 (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2562 นายสุรัตน์ หอมทวี ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีวางพานดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (14 พฤศจิกายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562” (14 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ และนางสาวสมคิด คงคร้าม เลขานุการคณะทำงานแก้ไขปัญหาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อม (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจที่ดินแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อบ.2736 เพื่อดำเนินงานตามโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม" (14 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง (14 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายสุนทร คำยวง ธนารักษ์พื้นที่พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา (14 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ ทำบุญเลี้ยงพระเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน มค.24 (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 (14 พฤศจิกายน 2562)
นายพรชัย ผาคำ ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง (14 พฤศจิกายน 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วัดเนินมะหาด ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายมนัส สุวรรณกาโล ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดถนนบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำแกดำ (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 (14 พฤศจิกายน 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" (14 พฤศจิกายน 2562)
วันนี้ 14 พฤศจิกายน 2562 นางอมรรัตน์ ชมสุวรรณ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ อาคารปฐมสัมมาคารอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาฝนหลวง" (14 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพัณพิณกัญจน์ ศกุนตะมาลิก ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 (14 พฤศจิกายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน“วันบิดาแห่งฝนหลวง”ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร (14 พฤศจิกายน 2562)
เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 (14 พฤศจิกายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903