TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
เวลา ๐๗.๓๐ น. นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป ธนารักษ์พื้นที่ตาก พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก ร่วมพิธีเนื่องใน " วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ " (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีเป็นประธานประชุมสำนักงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี (14 พฤศจิกายน 2562)
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย (14 พฤศจิกายน 2562)
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีรักษาการนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์และพัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมยเข้าร่วมเพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการตามนโยบายของกระทรวงการคลัง (13 พฤศจิกายน 2562)
วันพุธที่13พฤศจิกายน2562นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคยประจำเดือนพฤศจิกายน2562 ณ สำนักงานทางหลวงที่6อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (13 พฤศจิกายน 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมการจัดกิจกรรมงานสภากาแฟ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู (13 พฤศจิกายน 2562)
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า” (สภากาแฟ) จังหวัดสุพรรณบุรี (13 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรี วาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่ี่ปัตตานี ได้ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ (13 พฤศจิกายน 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ประชุมหารือการจัด “โครงการจัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ณ เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ (13 พฤศจิกายน 2562)
นายอังกูร บัวศรี ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นบ.626,นบ.62และนบ.628 ต.พิมลราช สำรวจเพื่อนำเข้าโครงการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ (13 พฤศจิกายน 2562)
นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งมอบหมายงานสำหรับเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม (13 พฤศจิกายน 2562)
ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดมุกดาหาร (คบจ.) ครั้งที่ 1/2563 (13 พฤศจิกายน 2562)
นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง (13 พฤศจิกายน 2562)
วันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2562เวลา13.30น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่5/2562ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ (12 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราดรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ จัดการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด (12 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาที่ดินราชพัสดุตามโครงการ"ธนารักษ์ประชารัฐ" ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (12 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานธนรักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ได้จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (12 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานธนรักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ได้จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (12 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานธนรักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ได้จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (12 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายเชษฐา ศรีบุระ นายช่างสำรวจอาวุโส เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมตราดสีทอง (12 พฤศจิกายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903