TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป ธนารักษ์พื้นที่ตาก และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิ,ศาลตายาย รวมทั้งทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 ตุลาคม 2562)
ที่ร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคามได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคา ประเมินทุนทรัพย์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2562 (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 นายวิรัช เกตุนวม ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 ตุลาคม 2562)
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางนภาวรรณ นาจะหมื่น ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯได้มอบรางวัลโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระเงินค่าเช่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) จังหวัดเชียงราย (25 ตุลาคม 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2562 (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้เช่าและในการนี้ได้มอบเงินรางวัลให้กับผู้เช่ารายละ 500.- บาท จำนวน 3 ราย (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี วางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ๒๕๖2 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (24 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางสาวนฤภร มุขแจ้ง ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (24 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (24 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายมนัส สุวรรณกาโล ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่มหาสารคามพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช (24 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ธนารักษ์พื้นที่สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (24 ตุลาคม 2562)
นายพรชัย พงษ์ภู่ ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (24 ตุลาคม 2562)
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีถวายบังคม และวางพวงมาลา และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (24 ตุลาคม 2562)
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (24 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 นายปั้น เปล่งผิว ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช (24 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (24 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (24 ตุลาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903