TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ... (12 สิงหาคม 2562)
นางสาววัชราภรณ์ ศรีวิเศษ เจ้าพนักงานดูเงินชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์ และคณะ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล... (12 สิงหาคม 2562)
นายสำเริง งามวงศ์ ธนารักษ์พื้นที่แพร่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562 (12 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 12 ส.ค.2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 84 พรรษา (12 สิงหาคม 2562)
นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป ธนารักษ์พื้นทีตากพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (12 สิงหาคม 2562)
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานีร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (12 สิงหาคม 2562)
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (12 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2562 นายผณินทร์ สุวรรณประทีป นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองยมราช ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (10 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ให้ นางสาววงเดือน สิงห์วิจารณ์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ ร่วมกับ คบจ. ร่วมกันดำเนินโครงการ คบจ.พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ชุมชนเลี้ยงแพะขุนชัยนาท (9 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายเอกพล พรายพันธ์ นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ และนางสาวสมใจ ผลาเกษ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (9 สิงหาคม 2562)
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2562 (9 สิงหาคม 2562)
นางวาสนา ผุดผ่อง ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 (9 สิงหาคม 2562)
วันที่ 7 สิงหาคม 2562สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมบานชื่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด (9 สิงหาคม 2562)
นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 (9 สิงหาคม 2562)
โครงการแบ่งน้ำใจให้แก่สังคม (CSR) (9 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 7 -9 สิงหาคม 2562 นายลือชา นิสัยกล้า ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น (9 สิงหาคม 2562)
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารกรมธนารักษ์และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี จัดพิธีมอบสัญญาเช่า โครงการธนารักษ์ประชารัฐ ในเขตพื้นทีอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี (9 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางอรทัย จงเจริญ ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (8 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ได้ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์งานภารกิจประจำ งานภาคบังคับ และอื่นๆ (8 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน (8 สิงหาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903