TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
นางวาสนา ผุดผ่อง ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 (9 สิงหาคม 2562)
วันที่ 7 สิงหาคม 2562สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมบานชื่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด (9 สิงหาคม 2562)
นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 (9 สิงหาคม 2562)
โครงการแบ่งน้ำใจให้แก่สังคม (CSR) (9 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 7 -9 สิงหาคม 2562 นายลือชา นิสัยกล้า ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น (9 สิงหาคม 2562)
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารกรมธนารักษ์และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี จัดพิธีมอบสัญญาเช่า โครงการธนารักษ์ประชารัฐ ในเขตพื้นทีอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี (9 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางอรทัย จงเจริญ ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (8 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ได้ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์งานภารกิจประจำ งานภาคบังคับ และอื่นๆ (8 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน (8 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางสาวกวินนาถ วงษ์วารี เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบ่อไร่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด (8 สิงหาคม 2562)
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าพาเข้าวัด” (8 สิงหาคม 2562)
นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (8 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2562 นายปรวีร์ พันธนียะ นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการ "พลังทางศาสนา เสริมสร้างความสมานฉันท์" ณ วัดจันทร์ตะวันตก (8 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพตลาดชุมชนประชารัฐตามวิถีชุมชน ครั้งที่ 1 (8 สิงหาคม 2562)
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (8 สิงหาคม 2562)
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 นางสาวศุภรัตน์ สิงหรัตน์ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาฯ (8 สิงหาคม 2562)
นายถนัด หอมจันทร์ ธนารักษ์พื้นที่ตรังนำบุคลากรในสังกัดเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของจำเป็นแก่เด็กพิเศษและร่วมกันทำความสะอาดถานที่ราชการ ในโครงการร่วมมือ ร่วมใจ แบ่งปันความสุขให้น้อง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต4 (8 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ลงพื้นที่ตรวจสอบการเช่าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุของผู้เช่าที่ราชพัสดุ (7 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ได้ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ครั้งที่ 9/2562 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม (7 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2562 นายลือชา นิสัยกล้า ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (7 สิงหาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2273 0899 - 903 , 0 2059 4999