TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (17 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายรังษี นาหิรัญ พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฯ (17 ตุลาคม 2562)
วันพุธที่16ตุลาคม2562เวลา09.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ สถานที่ก่อสร้าง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (17 ตุลาคม 2562)
นายสำเริง งามวงศ์ ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ (17 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้นเพื่อตรวจรับมอบงานงวดที่ 10 (17 ตุลาคม 2562)
นางปรีดา ทวีวงษ์ ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (17 ตุลาคม 2562)
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนไม้แก่นกิติวิตย์ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี (17 ตุลาคม 2562)
16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุธน เอี๋ยวสกุล นายช่างสำรวจอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม บ้านสวย เมืองงาม ณ บริเวณถนนศูนย์ราชการหน้าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย (17 ตุลาคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภูจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2562 (17 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่13ตุลาคม2562 นายอังกูร บัวศรี ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฯ (16 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้นเพื่อตรวจรับมอบงานงวดที่ 9 (16 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาทพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาทร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯ (16 ตุลาคม 2562)
พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป (16 ตุลาคม 2562)
พิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2562)
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 62 นายไสว สะอาด ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ (16 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ได้มอบรางวัลตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – Payment) ให้แก่ผู้เช่าที่ดินรา (16 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์จัดพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี (16 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ ณ ชุมชนหนองกรุงศรี เพื่อขับเคลื่อนโครงการจัดทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ (16 ตุลาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903