TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรี วาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางขับเคลื่อนโครงการ"ชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ห้องประชุมที่ี่ว่าการอำเภอมายอ (19 พฤศจิกายน 2562)
โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” (19 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางอรทัย จงเจริญ ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต. ย่านซื่อ ร่วมหารือและลงพื้นที่เตรียมจัดโครงการจัดทำชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ (19 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อค่ำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ร่วมเปิดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี 2562 ณ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (19 พฤศจิกายน 2562)
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ และผู้แทน มทบ.31 พร้อมข้าราชการ ร่วมต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.กระทรวงหมาดไทย (18 พฤศจิกายน 2562)
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์, ธนารักษ์พืันที่นครสวรรค์, คบจ.นครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ ท่านสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.กระทรวงการคลัง (18 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้ประชุมหารือและลงพื้นที่เตรียมการจัดโครงการ"จัดทำชุมชนฯ" (18 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 11 พ.ย.62 เวลา 13.30 น. นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ร่วมประชุมหารือกับนางอนุช วงษ์ยี่ ปลัดเทศบาลตำบลบางนายสี ในการเตรียมความพร้อม (18 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา ได้เข้าร่วมประชุมคณะบริหารการคลังประจำจังหวัดพังงา (คบจ.) ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพังงา โดยได้นำเสนอวาระพิจารณา (18 พฤศจิกายน 2562)
ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ โดยนางประพิมภรณ์ ตันเจริญ ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ เข้าร่วมรับนโยบายดังกล่าว ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ (18 พฤศจิกายน 2562)
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ และนางสาวสมคิด คงคร้าม นายช่างสำรวจอาวุโส เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดฯ ครั้งที่ 2/2562 (18 พฤศจิกายน 2562)
เวลา 09.00 น. นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป ธนารักษ์พื้นที่ตาก และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก เข้าร่วมโครงการ"เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม"จัดโครงการโดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก (18 พฤศจิกายน 2562)
เวลา 13.00 น. นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป ธนารักษ์พื้นที่ตาก และส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ร่วมกันชี้แจงและปรึกษาหารือราษฎรบางส่วนที่ได้รับผลกระทบในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (18 พฤศจิกายน 2562)
นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป ธนารักษ์พื้นที่ตาก ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ี่ส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตากตรวจสอบแนวเขตและจัดทำแผนที่ พื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (18 พฤศจิกายน 2562)
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย (18 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่14พฤศจิกายน2562 นายอังกูร บัวศรี ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น5 เทศบาลนครนนทบุรี (15 พฤศจิกายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 14พฤศจิกายน 2562นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์“ร่วมออกหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอบยิ้มให้ประชาชน”ณ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ หมู่ที่ 1 ต.น้าหนาว อ.น้าหนาว จ.เพชรบูรณ์ (15 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายสายัญ โชติกรณ์ ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร พร้อมด้วย นางฐิติรัตน์ ผิวพรรณ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดฯ (15 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางฐิติรัตน์ ผิวพรรณ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ในงานรัฐพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” (15 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรี วาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๖๒ (15 พฤศจิกายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903