TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 (21 ตุลาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “กลุ่มธนาคารทิสโก้” ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินภายใต้ชื่อโครงการ “TISCO Financial Camp” รุ่นที่ 10 (21 ตุลาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาแผนกการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย – เยอรมัน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 (13 ตุลาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม “ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์”ปีที่ 3 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 (12 ตุลาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2559 (7 ตุลาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะสามเณรนักเรียน ครูเจ้าหน้าที่ โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา(พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 (6 ตุลาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียน โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 (3 ตุลาคม 2559)
นางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาประจำศาล” สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม เมื่อวันที่29กันยายน2559 (30 กันยายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 (22 กันยายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันอังคารที่ 20 กันยายน2559 (20 กันยายน 2559)
นางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ เป็นประธานในพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมอบโล่ที่ระลึกให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักกษาปณ์ ชั้น 3 (16 กันยายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาชั้น ปวช.ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 (14 กันยายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาชั้น ปวช.ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 (13 กันยายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาชั้น ปวช.ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 (12 กันยายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 (6 กันยายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี โรงเรียนจันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 (5 กันยายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 (5 กันยายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระผู้เป็นรอยยิ้มแห่งแผ่นดิน” (29 สิงหาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระผู้เป็นรอยยิ้มแห่งแผ่นดิน”และศูนย์การเรียนรู้ฯ (26 สิงหาคม 2559)
สำนักกษาปณ์เข้าร่วมงานนิทรรศการ “ธนารักษ์เทิดไท้ พระแม่หลวงปวงประชา ๘๔ พรรษา มหาราชินี” เมื่อวันศุกร์ที่ 19 – 21 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (23 สิงหาคม 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903