TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ และนางสมคิด คงคร้าม เลขานุการคณะทำงานแก้ไขปัญหาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อม (14 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายเชษฐา ศรีบุระ นายช่างสำรวจอาวุโส และนายชาญชัย ศิริรุ่งสกุลวงศ์ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 (14 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 62 นายไสว สะอาด ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ มอบหมายให้นายวิชิต เอกะวิภาต นายช่างสำรวจอาวุโส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 (14 พฤศจิกายน 2562)
นายสมชาย เพียรมิตร นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.ธนารักษ์พื้นที่ตรัง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ รร.สภาราชินี (14 พฤศจิกายน 2562)
นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร ฯ (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2562 นายสุรัตน์ หอมทวี ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ "จัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดพิษณุโลก (14 พฤศจิกายน 2562)
จังหวัดสมุทรสาคร ได้กำหนดจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมหาราช บรมนาถบพิตร (14 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี 2562 (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2562 นายสุรัตน์ หอมทวี ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีวางพานดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (14 พฤศจิกายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562” (14 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ และนางสาวสมคิด คงคร้าม เลขานุการคณะทำงานแก้ไขปัญหาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อม (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจที่ดินแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อบ.2736 เพื่อดำเนินงานตามโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม" (14 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง (14 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายสุนทร คำยวง ธนารักษ์พื้นที่พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา (14 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ ทำบุญเลี้ยงพระเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน มค.24 (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 (14 พฤศจิกายน 2562)
นายพรชัย ผาคำ ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง (14 พฤศจิกายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903