TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระส (16 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เป็นผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ถวายวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ (16 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 19.30 น. คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภ (16 ตุลาคม 2562)
ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขอของพระบาทสมเด็จฯ (16 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์จัดพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี (16 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ ณ ชุมชนหนองกรุงศรี เพื่อขับเคลื่อนโครงการจัดทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ (16 ตุลาคม 2562)
นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรได้ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการให้ความช่วยเหลือผู็เช่าที่ราชพัสดุที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลในเมือง (16 ตุลาคม 2562)
นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุตามโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะสนามกีฬาลานกีฬาห้องสมุดและหอสมุดศิลป์(อ.คำเขื่อนแก้ว) (16 ตุลาคม 2562)
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบ (16 ตุลาคม 2562)
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพร (16 ตุลาคม 2562)
นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุตามโครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน (16 ตุลาคม 2562)
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (16 ตุลาคม 2562)
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2562)
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2562)
นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุตามโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะสนามกีฬาลานกีฬาห้องสมุดและหอสมุดศิลป์(อำเภอมหาชนะชัย) (16 ตุลาคม 2562)
นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ยส.163 ตำบลกุดกง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (16 ตุลาคม 2562)
นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่นายสุกฤษฎิ์ สืบศรี ขอโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ยส.482(บางส่วน) (16 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 ต.ค. 2562 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าฯ (16 ตุลาคม 2562)
วันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2562นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ (16 ตุลาคม 2562)
ประกาศกรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงาน (16 ตุลาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903