TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2559 (10 พฤศจิกายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (9 พฤศจิกายน 2559)
นายวุฒิชัย แสงเงิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศิลปกรรมเหรียญ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการออกแบบเหรียญกษาปณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (9 พฤศจิกายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนพร้อมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 (4 พฤศจิกายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 (1 พฤศจิกายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 (28 ตุลาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 (21 ตุลาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “กลุ่มธนาคารทิสโก้” ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินภายใต้ชื่อโครงการ “TISCO Financial Camp” รุ่นที่ 10 (21 ตุลาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาแผนกการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย – เยอรมัน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 (13 ตุลาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม “ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์”ปีที่ 3 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 (12 ตุลาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2559 (7 ตุลาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะสามเณรนักเรียน ครูเจ้าหน้าที่ โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา(พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 (6 ตุลาคม 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียน โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 (3 ตุลาคม 2559)
นางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาประจำศาล” สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม เมื่อวันที่29กันยายน2559 (30 กันยายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 (22 กันยายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันอังคารที่ 20 กันยายน2559 (20 กันยายน 2559)
นางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ เป็นประธานในพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมอบโล่ที่ระลึกให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักกษาปณ์ ชั้น 3 (16 กันยายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาชั้น ปวช.ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 (14 กันยายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาชั้น ปวช.ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 (13 กันยายน 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาชั้น ปวช.ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 (12 กันยายน 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903