TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 62 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ได้มอบหมายให้นางสาววงเดือน สิงห์วิจารณ์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้จัดทำโครงการสานสัมพันธ์ (22 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานบังคับคดี (22 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายสาธิต บุญแล ธนารักษ์พื้นที่ยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา เข้าสำรวจที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ยล.299 ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ท (22 สิงหาคม 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ได้บรรยายการใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลนายายอาม (22 สิงหาคม 2562)
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมโครงการ "อาหารเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลไปพร้อมมาตรฐาน GAP" (22 สิงหาคม 2562)
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมตราดสีทอง (22 สิงหาคม 2562)
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ร่วมออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังลึก ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (22 สิงหาคม 2562)
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดสุโขทัย (22 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมโครงการ "ปักหมุดธุรกิจ ติดดาว โดย คบจ." จังหวัดตราด ณ โรงแรมตราดซิติ้ (21 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสมชาย จิรัตติกานนท์ ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด เป็นประธาน ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ดประจำเดือน เพื่อติดตามและสรุปผลงานยุทธศาสตร์ ภารกิจประจำของกรมธนารักษ์ฯ (21 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้นเพื่อตรวจรับมอบงานงวดที่ 7 (21 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562 (21 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เดินทางไปร่วมกิจกรรมโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (21 สิงหาคม 2562)
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมจัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชน และเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน (21 สิงหาคม 2562)
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ธนารักษ์พื้นที่ตาก มอบหมายให้นายมานิตย์ มานนท์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด ตรวจสถานที่เกิดเหตุ การลักลอบตัดไม้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (21 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม (20 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2562 (20 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 นางวราภรณ์ เอื้ออาทร ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ (20 สิงหาคม 2562)
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 3) (20 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ได้จัดประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามงานตัวชี้วีด ภารกิจประจำ งานภาคบังคับ และโครงการพิเศษ (20 สิงหาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903