TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางสาววาสนา มั่งคั่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (20 สิงหาคม 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟสัญจร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ณ ห้องเสม็ดขาว ๑ โรงแรมเสม็ดงามรีสอร์ท (20 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (20 สิงหาคม 2562)
วันจันทร์ที่12สิงหาคม2562ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ (20 สิงหาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่15สิงหาคม2562เวลา08.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯร่วมกิจกรรมออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่10/2562 (20 สิงหาคม 2562)
ถึง 21 สิงหาคม 2562 ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ อำเภอนางรอง และอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ และโครงการ”ธนารักษ์ประชารัฐ” (20 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (19 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ (19 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางวรรณี ผ่องแผ้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เข้าร่วมออกหน่วยโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (19 สิงหาคม 2562)
พณฯท่าน นายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา)และ คณะ เดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำของ จังหวัดบุรีรัมย์ และพบปะ ประชาชน ณ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (19 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด จัดประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เพื่อติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (16 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน (16 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาทครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท (16 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายโกวิท ฉันทจิตร ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมมอบสัญญาเช่าตามโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ"ณ โรงเรียนศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี (16 สิงหาคม 2562)
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธาน การประชุมหารือโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ และโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ร่วมกับกลุ่มคลัสเตอร์ 16 (16 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2562 นายลือชา นิสัยกล้า ผู้ตรวจราชการกรม กรมธนารักษ์เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ (16 สิงหาคม 2562)
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ไปทำกิจกรรม “คบจ. รวมใจอาสา CSR แหล่งท่องเที่ยว” ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเพชรบุรี (16 สิงหาคม 2562)
ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยม นายสุรัตน์ นุ้ยป้อมธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถาม เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท (16 สิงหาคม 2562)
นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรมได้เดินทางมาตรวจราชการที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ระหว่างวันที่ 14 สิิงหาคม ถึง 16 สิงหาคม 2562 พร้อมประชุมข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงาน (16 สิงหาคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2562 (16 สิงหาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903