TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางสาวกวินนาถ วงษ์วารี เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมแถลงข่าวการดำเนินงานของจังหวัดตราด ณ ศาลาทับทิมสยาม (16 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (16 สิงหาคม 2562)
เเมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 นางวาสนา ผุดผ่อง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ได้เดินทางมาตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส (16 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” (15 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2562 นายปรวีร์ พันธนียะ นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จ.พล ครั้งที่ 3/2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (15 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 นายศุภาคย์ สิงห์ทอง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก” (15 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 นายอาดุลย์ จูเมฆา ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ร่วมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ได้ออกพื้นที่จังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ณ อบต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง (15 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายลือชา นิสัยกล้า ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เพื่อมอบนโยบายกระทรวงการคลัง ฯลฯ (15 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่12สิงหาคม2562 นายอังกูร บัวศรี ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ (15 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ประชุมสำนักงานครั้งที่ 6/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์และภารกิจประจำ (15 สิงหาคม 2562)
นายสำเริง งามวงศ์ ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ (15 สิงหาคม 2562)
ธนารักษ์พื้นที่ตากได้มอบให้นายอาจอง สุ่มประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ เข้าประชุมการบริหารจัดการขยะในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (15 สิงหาคม 2562)
นางวราภรณ์ เอื้ออาทร ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาทครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13- 14 สิงหาคม 2562 (15 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาทและเจ้าหน้าที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (14 สิงหาคม 2562)
ธนารักษ์พื้นที่ระยองและคณะร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562 (14 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (14 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (14 สิงหาคม 2562)
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า” (สภากาแฟ) จังหวัดสุพรรณบุรี (14 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (14 สิงหาคม 2562)
นายสำเริง งามวงศ์ ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ (14 สิงหาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903