TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (12 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2562 นายผณินทร์ สุวรรณประทีป นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองยมราช ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (10 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ให้ นางสาววงเดือน สิงห์วิจารณ์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ ร่วมกับ คบจ. ร่วมกันดำเนินโครงการ คบจ.พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ชุมชนเลี้ยงแพะขุนชัยนาท (9 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายเอกพล พรายพันธ์ นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ และนางสาวสมใจ ผลาเกษ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (9 สิงหาคม 2562)
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2562 (9 สิงหาคม 2562)
นางวาสนา ผุดผ่อง ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 (9 สิงหาคม 2562)
วันที่ 7 สิงหาคม 2562สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมบานชื่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด (9 สิงหาคม 2562)
นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 (9 สิงหาคม 2562)
โครงการแบ่งน้ำใจให้แก่สังคม (CSR) (9 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 7 -9 สิงหาคม 2562 นายลือชา นิสัยกล้า ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น (9 สิงหาคม 2562)
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารกรมธนารักษ์และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี จัดพิธีมอบสัญญาเช่า โครงการธนารักษ์ประชารัฐ ในเขตพื้นทีอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี (9 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางอรทัย จงเจริญ ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (8 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ได้ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์งานภารกิจประจำ งานภาคบังคับ และอื่นๆ (8 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน (8 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางสาวกวินนาถ วงษ์วารี เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบ่อไร่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด (8 สิงหาคม 2562)
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าพาเข้าวัด” (8 สิงหาคม 2562)
นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (8 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2562 นายปรวีร์ พันธนียะ นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการ "พลังทางศาสนา เสริมสร้างความสมานฉันท์" ณ วัดจันทร์ตะวันตก (8 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพตลาดชุมชนประชารัฐตามวิถีชุมชน ครั้งที่ 1 (8 สิงหาคม 2562)
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (8 สิงหาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903