TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข้าราชการ
ข้าราชการ
แผนที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สถานที่สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ (24 เมษายน 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปก. และตำแหน่งนายช่างสำรวจปง. (20 เมษายน 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ (10 เมษายน 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ (27 มีนาคม 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ฯ ปก. และตำแหน่งนายช่างสำรวจ ปง. (20 มีนาคม 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ (12 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (6 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปก. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง. และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปง. ของกรมธนารักษ์ (30 มกราคม 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (16 มกราคม 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (24 ธันวาคม 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สิน ปก. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปก. นักทรัพยากรบุคคล ปก. และ เจ้าพนักงานดูเงิน ปง. (30 กันยายน 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินฯปก. จนท.จัดผลประโยชน์ปก. นักทรัพยากรบุคคลปก. และจพ.ดูเงินปง. (15 กันยายน 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (16 กรกฎาคม 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (20 มิถุนายน 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สิน(ปก.) เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์(ปก.) นักทรัพยากรบุคคล(ปก.) เจ้าพนักงานดูเงิน(ปง.) (13 มิถุนายน 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 (30 พฤษภาคม 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัตงาน ลงวันที่ 9 เมษายน 2557 (9 เมษายน 2557)
เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ ทก 0201.3/ว1759 ลว. 1 เมษายน 2557 เรื่องประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติก (9 เมษายน 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ลงวันที่ 4 เมษายน 2557 (4 เมษายน 2557)
เพื่อโปรดทราบตามสำเนาหนังสือที่ ศป 0020/ว16 ลว. 31 มกราคม 2557 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่น เพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านงานช่างศิลป์) (17 กุมภาพันธ์ 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903