TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2562 น.ส.อัญชลี ยุชังกูล เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ และพระพุทธชินราช (24 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2562 น.ส.อัญชลี ยุชังกูล เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย (24 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 5/2562 (24 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านคัวะ อ.ท่าวังผา จ.น่าน (24 กรกฎาคม 2562)
นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจาจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ ณ.ห้องประชุมเทศรังสี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (24 กรกฎาคม 2562)
ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และกิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันตามโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล (24 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เพื่อติดตามงานยุทธศาสตร์และภารกิจประจำ งานโครงการต่างๆ พร้อมทั้งติดตามปัญหาอุปสรรค (23 กรกฎาคม 2562)
นายสุรัตน์ หอมทวี ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมลงนามส่งมอบอาคารที่ราชพัสดุอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) (23 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายสาธิต บุญแล ธนารักษ์พื้นที่ยะลา ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน (23 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 62 นายสาธิต บุญแล ธนารักษ์พื้นที่ยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดการฐานข้อมูล และ ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ได้พร้อมกันทำการตรวจรับมอบอาคารบ้านแถว ค.ส.ล. ชั้นเดียว จำนวน 4 คูหา รายนาง (23 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณลำน้ำกวง จ.ลำพูน (23 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ความร่วมมือการสร้างเครือข่ายการตลาดชุมชนอุดมสุข ส้มเขียวหวานชัยนาทโมเดล ณ ห้องประชุม ธ.ก.ส. (23 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชัยนาท จัดประชุม (คบจ.) ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุม ธ.ก.ส. จังหวัดชัยนาท (23 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงและตอบข้อซักถามกรณีราษฎรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุโดยไม่ได้รับอนุญาต (23 กรกฎาคม 2562)
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ปฏิบัติภารกิจ (23 กรกฎาคม 2562)
นางวราภรณ์ เอื้ออาทร ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการและประชุมหารือเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไขและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย (23 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. (22 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายชาญชัย ศิริรุ่งสกุลวงศ์ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” (22 กรกฎาคม 2562)
นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (22 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น เพื่อตรวจรับมอบงานงวดที่ 6 (22 กรกฎาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903