TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ “จิตอาสาพัฒนาคูเมืองโบราณ” (22 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เข้าร่วมงานกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง” (22 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นางสาวนรนุช เดชพิชัย ธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง” (22 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 22 กรกฎาคม นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด และข้าราชการสำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่ตราด ร่วมพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินพลังของแผ่นดิน (22 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายโกวิท ฉันทจิตร ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (22 กรกฎาคม 2562)
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562 (22 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายสายัญ โชติกรณ์ ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” (22 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่18-19กรกฎาคม2562 นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี โดยมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน (22 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2562 น.ส.อัญชลี ยุชังกูล เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการรักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง ณ ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ พิษณุโลก (22 กรกฎาคม 2562)
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างคนดี ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน และโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล จ.บุรีรัมย์. ณ วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ต.หนองยายพิมพิ์ อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ (22 กรกฎาคม 2562)
นายสำเริง งามวงศ์ ธนารักษ์พื้นที่แพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานกระทรวงการคลัง เข้าร่วมกิจกรรม “กระทรวงการคลังคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต” (19 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การชำระเงินผ่านทางช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) (19 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคามและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคามเป็นเจ้าภาพนำส่วนราชการร่วมโครงการ “ผู้ว่า ชวนเต้นแอโรบิก” (19 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 จังหวัดชัยนาท (19 กรกฎาคม 2562)
วันจันทร์ที่15กรกฎาคม2562เวลา15.00น.นายวิสาล ทาจวงธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามของประชาชน กรณีนายเพิ่มสิน ทัศแก้วและชาวบ้านขอพระราชทานความเป็นธรรมฯ (19 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นางปรีดา ทวีวงษ์ ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน การเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา การถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา (19 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นายวิรัช เกตุนวม ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา (19 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันนอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (19 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (19 กรกฎาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่18กรกฎาคม2562เวลา09.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ2562 รอบที่1ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีฯ (19 กรกฎาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903