TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น (27 กันยายน 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นทีนครปฐม ได้มอบรางวัลตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 ราย (27 กันยายน 2562)
วันที่ 26 กันยายน 2562 นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ได้บริจาครถตู้ ยี่ห้อ TOYOTA สีขาว หมายเลขทะเบียน นข 3123 สน (27 กันยายน 2562)
เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน ๒๕๖๒ นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน เข้าตรวจสอบสภาพอาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ อาคารชุด เอสเซ็นท์ นครราชสีมา (27 กันยายน 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน เข้าตรวจสภาพอาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ อาคารชุด สวอนเลค นิติ 5 (27 กันยายน 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ จังหวัดมุกดาหาร (27 กันยายน 2562)
วันที่ 27 กันยายน 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมบานชื่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด (27 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เป็นประธานในการหารือ กรณีแนวเขตการครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุไม่ชัดเจน (27 กันยายน 2562)
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุในจังหวัดพังงา (27 กันยายน 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (27 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2562 โดยมี นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เป็นประธาน ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ชั้น4 (26 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 62 นายไสว สะอาด ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นายวิชิต เอกะวิภาต นายช่างสำรวจอาวุโส ลงพื้นที่ตรวจสอบและประชุมชี้แจงร่วมกับคณะครู และผู้บุกรุกถือครองทำประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (26 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมงานมุทิตาจิต “หละปูน ฮ้อยความฮัก ถักทอใจ๋ สานสายใยมุทิตา”ณ ศูนย์ประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ ลำพูน (26 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดเลย (คปป.จ.เลย) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย (26 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 62 นายไสว สะอาด ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศก. เป็นประธานการประชุม (26 กันยายน 2562)
นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด อาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ จำนวน 3 อาคาร (26 กันยายน 2562)
วันที่ 26 กันยายน 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรมการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 9/2562 ณ.ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท (26 กันยายน 2562)
วันที่ 25 กันยายน 2562 นางสาวนรนุช เดชพิชัย ธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น ทำความสะอาด เก็บเมล็ดพันธุ์ และปันน้ำใจ (26 กันยายน 2562)
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เก็บขยะบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา (26 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม เข้าร่วมประชุมหาหรือกรณีการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุแปลงเรืองจำเก่าจังหวัดนครปฐมร่วมกับเทศบาลนครนครปฐมโดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง (26 กันยายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903