TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
วันพฤหัสบดีที่26กันยายน2562เวลา08.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมพิธีฉลองสมโภชองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 (26 กันยายน 2562)
วันที่ 26 กันยายน 2562 นายนิวัฒน์ นันทคีรี ธนารักษ์พื้นที่สงขลา พร้อมด้วยนายกรจักร ชูทิพย์ นายช่างสำรวจอาวุโส ลงพื้นที่ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สข.1220-1221 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (26 กันยายน 2562)
วันที่ 25 กันยายน 2562 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสัมพันธ์และความสามัคคีและรับประทานอาหาร ณ สำนักงานธนารักษ์ืพ้นที่นครปฐม (26 กันยายน 2562)
วันที่ 26 กันยายน 2562 นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันวิทยาลัยชุมชนและจังหวัดพิจิตร (26 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดป้อม ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี (25 กันยายน 2562)
วันอังคารที่24กันยายน2562นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์(คทช.)จังหวัด ครั้งที่4/2562 (25 กันยายน 2562)
นายบุญชอบ วิเศษปรีชา ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมการจัดงานสภากาแฟคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (25 กันยายน 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงที่ดินรายนางวิมล เวชชาชีวะ เพื่อนำข้อมูลเสนอคณะกรรมการพิสูจน์ความถูกต้องของเอกสาร และคณะอนุกรรมการ กบร.จังหวัดจันทบุรี (25 กันยายน 2562)
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 นายปั้น เปล่งผิว ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ของกรมธนารักษ์ (25 กันยายน 2562)
วันที่ 25 กันยายน 2562 นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร (25 กันยายน 2562)
วันที่ 23 กันยายน 2562 นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะบริหารการคลังจังหวัดสกลนคร สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร (25 กันยายน 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เรื่องการมอบรางวัลตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562... (25 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้นเพื่อตรวจรับมอบงานงวดที่ 8 (24 กันยายน 2562)
เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2562 (24 กันยายน 2562)
วันอังคารที่24กันยายน2562เวลา07.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมงานสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคยประจำเดือนกันยายน2562และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดหน่วยบริการสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขฯ (24 กันยายน 2562)
วันที่ 24 กันยายน 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดชัยนาท ครั้งที่4/2562 ณ สำนักงานบังคับคดีชัยนาท (24 กันยายน 2562)
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2562 (24 กันยายน 2562)
นายถนัด หอมจันทร์ ธนารักษ์พื้นที่ตรัง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลาง จ.ตรัง โดยมีนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานการประชุม (24 กันยายน 2562)
วันที่ 16-18 กันยายน 2562 นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เข้าร่วมอบรม (24 กันยายน 2562)
วันที่ 20-21 กันยายน 2562 นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการความรู้ของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพ (24 กันยายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903