TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาถนนแจ้งสนิทโครงการ"หนึ่งจังหวัดหนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติ" (8 กรกฎาคม 2562)
Big Cleanning Day ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมกันทำความสะอาด สำนักงานและบริเวณบ้านพัก (6 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2562 (5 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมประชุม คณะทำงานช่วยตรวจสอบสภาพและพิจารณาเกี่ยวกับการประเมินราคาทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ (5 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางสาวศิริขวัญ กุลบุตร เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ลงพื้นที่ติดตามผู้เช่าที่ราชพัสดุ ในพื้นที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (5 กรกฎาคม 2562)
นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด อาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ (5 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2562 นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ได้เดินทางเข้าตรวจราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี (5 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2562 (5 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายประยุทต์ กล่ำแสงใส เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 5/2562 (4 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี (4 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562 นายลือชา นิสัยกล้า ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา (4 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 นายโกวิท ฉันทจิตร ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ได้ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2562 เพื่อติดตามผลปฏิบัติงาน (4 กรกฎาคม 2562)
วันที่1-2กรกฎาคม2562 นายวิสาล ทาจวงธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมความรู้ทางด้านกฏหมายอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมธนารักษ์ ณ กรุงเทพฯ (4 กรกฎาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2562 (4 กรกฎาคม 2562)
นายถนัด หอมจันทร์ ธนารักษ์พื้นที่ตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ณ ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง (4 กรกฎาคม 2562)
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ “ทางเลือก...ทางรอด ของผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” ตามนโยบายการดำเนินงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ (Bottom up) (4 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันที่ 1-2 กรกฏาคม 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมความรู้ทางด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมธนารักษ์ (4 กรกฎาคม 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายสุชาติ ชัยจิตร์ ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทาน “กองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี” ประจำปี 2562 (4 กรกฎาคม 2562)
นางสาวพัณพิณกัญจน์ ศกุนตะมาลิก ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ ต้อนรับท่านผู้ตรวจนายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ (3 กรกฎาคม 2562)
วันที่28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามอบหมายให้นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัด (3 กรกฎาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903