TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
วันที่ 14-15 กันยายน 2562 นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการเสวนา “เพื่อจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (24 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นางวลัยพร สมวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คู คลอง" อำเภอพุทธมณฑล บริเวณคลองสามบาท (23 กันยายน 2562)
ในจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร (23 กันยายน 2562)
วันจันทร์ที่23กันยายน2562เวลา09.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ รายศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ (23 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นายรังษี นาหิรัญ เข้าร่วมรับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาธิบาลภายในหน่วยงานของกรมธนารักษ์ประจำปี พ.ศ.2562 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุุงเทพมหานคร (23 กันยายน 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการความรู้กรมธนารักษ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ (20 กันยายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 นายประยุทต์ กล่ำแสงใส เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน “จังหวัดสุพรรณบุรี” (จังหวัดเคลื่อนที่) (19 กันยายน 2562)
วันที่ 19 กันยายน 2562 นางนภาวรรณ นาจะหมื่น ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สอบสวนสิทธิตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐ ณ นิคมแม่ลาว (19 กันยายน 2562)
วันที่ 19 กันยายน 2562 นายเชษฐา ศรีบุระ นายช่างสำรวจอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน (19 กันยายน 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวิทส์ กรุงเทพฯ (19 กันยายน 2562)
วันที่ 18 กันยายน 2562 นายสายัญ โชติกรณ์ ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร เข้าร่วมจัดบูธเพื่อนำเสนอภารกิจ/พันธกิจของกรมธนารักษ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลัง (19 กันยายน 2562)
นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด(คบจ.)ดีเด่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ณ ห้องเพชรไพลิน โรงแรมวินเซอร์ สวิทส์ กรุงเทพมหานคร (19 กันยายน 2562)
วันพุธที่18กันยายน2562เวลา09.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายเสรี พงษ์เพียร เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ ร่วมประชุมซักซ้อมการให้บริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19 กันยายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่19กันยายน2562เวลา13.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดเพชรบูรณ์ (19 กันยายน 2562)
นายถนัด หอมจันทร์ ธนารักษ์พื้นที่ตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง มอบสัญญาเช่าให้แก่ผู้เช่าตามโครงการ ธนารักษ์ประชารัฐ ณ โรงเรียนบ้านวังหลาม ตง.96 ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (19 กันยายน 2562)
นายบุญชอบ วิเศษปรีชา ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (19 กันยายน 2562)
นายบุญชอบ วิเศษปรีชา ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประาชน" ณ โรงเรียนบ้านนาแก ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู (19 กันยายน 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี (19 กันยายน 2562)
วันที่ 16-18 กันยายน 2562 นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป ธนารักษ์พื้นที่ตาก และเจ้าหน้าที่ี่ ลงพื้นที่สำรวจการใช้และการเช่าที่ราชพัสดุ ณ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (18 กันยายน 2562)
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นางฐิติรัตน์ ผิวพรรณ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการปฎิบัติงานแก้ไขปัญหาราษฎร์ที่ได้รับผลกระทบในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (18 กันยายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903