TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานขับเคลื่อนโครงการ "จัดทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.359 จังหวัดเชียงราย (25 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น.นายสามารถ เมืองเงิน พร้อมเจ้าหน้าที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ได้เข้าพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ห (25 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นายวชิระ บัวมาศ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน (25 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ได้ร่วมโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์รังสรรค์ บ้านสามัคคี ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (25 พฤศจิกายน 2562)
วันนี้ 25 พฤศจิกายน 2562 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจที่ราชพัสดึเปลี่ยนชุมชนให้เป็นที่ประชุมและตลาดนัดในที่ราชพัสดุ อ.เมืองฯ จ.นครปฐม (25 พฤศจิกายน 2562)
วันนี้ 25 พฤศจิกายน 2562 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม จัดประชุมครั้งที่ 5/2562 พร้อมเจ้าหน้าที่ฯและถ่ายทอดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (25 พฤศจิกายน 2562)
วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน ณ ด่านศุลกากรช่องเม็ก (25 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมโครงการ เปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (25 พฤศจิกายน 2562)
ประชาสัมพันธ์โครงการ"เปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" (25 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (25 พฤศจิกายน 2562)
นายอรรถพล คนเพียร ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม"... (25 พฤศจิกายน 2562)
นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจสอบอาคารโรงงานแปรรูปยางพารา ปลูกสร้างบนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ (25 พฤศจิกายน 2562)
นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยนางกรรณิกา สอนรมย์ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี (25 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีโครงการ" จัดทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ" (22 พฤศจิกายน 2562)
ประชาสัมพันธ์โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" (22 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล ธนารักษ์พื้นที่ี่พัทลุง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเปลี่ยนชุุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ (22 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานีได้เข้าร่วมบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของในงาน"วันชาวอุดรธานีร่วมน้ำใจกาชาด"ประจำปี 2562 ณ บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดอุดรธานีี (22 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี วาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี (22 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับการจ้างและผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก สำน (22 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ไปร่วมงานพิธีมอบหมวกนิรภัย ตามโครงการจังหวัดเพชรบุรีห่วงใย ใส่หมวกนิรภัยให้ลูกหลาน ให้กับเด็กอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 3 (22 พฤศจิกายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903