ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


โครงสร้างหน่วยงาน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส

ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
 
นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์
Miss.
ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
rtntw@treasury.go.th


ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
 
นางสาวธยานิษฐ์ งามศรีผ่องใส
Miss.thayanit Ngamsrephongsai
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ชำนาญการ
thayanitng@treasury.go.th
073511815

เจ้าหน้าที่ในส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
 
นางสาวนูไรหม๊ะ วาแม
Miss.Nuraimah wamea
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
nuraimahwa@treasury.go.th
073511815

ผู้อำนวยการส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 
นางผ่องศรี เพชรยอด
Mrs.Pongsri Pashyod
นักประเมินราคาทรัพย์สิน ชำนาญการ
rtyal@treasury.go.th


เจ้าหน้าที่ในส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 
นายพิเชษฐ์ ทองบุญเรือง
Mr.picheat thongpunrueang
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
picheatto@treasury.go.th
073511815

ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล
 
นายปรีชา ชุมพิบูลย์
Mr.preecha chumpibun
นายช่างสำรวจ อาวุโส
preechachu@treasury.go.th
073511815

เจ้าหน้าที่ในส่วนจัดการฐานข้อมูล
 
นายซูไฮมี บินเจะมุ
Mr.suhaimee binjamu
นายช่างสำรวจ
suhaimeepi@treasury.go.th
073511815

ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป
 
นางสาวเครือวัลย์ สุวรรณะ
Miss.khrueawan Suwanna
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
khrueawansu@treasury.go.th
073511815

เจ้าหน้าที่ในส่วนบริหารทั่วไป
 
นางสาวธัญภัค พึ่งประเสริฐ
Miss.thanyapak pungphasead
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
thanyapakpu@treasury.go.th
073511815
นายการี เจ๊ะมุ
Mr.garee chamu
พนักงานขับรถยนต์
garee@treasury.go.th
073511815


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ซอยด่านภาษี ถนนภูผาภักดี ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0- 7351- 1815 โทรสาร. 0-7351-4651 อีเมล์ : rtntw@treasury.go.th ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส 0-7351-3996