ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


โครงสร้างหน่วยงาน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส

ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
 
นางสาวเสาวคนธ์ หนูทอง
MissSawvakon Nuthong
ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
Sawvakonu@treasury.go.th


ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
 
นางสาวธยานิษฐ์ งามศรีผ่องใส
Missthayanit Ngamsrephongsai
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ชำนาญการ
thayanitng@treasury.go.th
0 7364 2705

เจ้าหน้าที่ในส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
 
นางสาวนูไรหม๊ะ นวมเอม
MissNuraimah Nuamaim
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
nuraimahwa@treasury.go.th
0 7364 2705

เจ้าหน้าที่ในส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 
นางสาวสุชาดา ปรุงเหล็ก
MissSuchada Prounglek
นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
Paifan_2527@hotmail.com
0 7364 2705
นางสาวอุไรวรรณ บุญรอด
MissAuriwan Boonrod
พนักงานสำรวจข้อมูลผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล
 
นายปรีชา ชุมพิบูลย์
Mr.Preecha Chumpibun
นายช่างสำรวจ อาวุโส
preechachu@treasury.go.th


เจ้าหน้าที่ในส่วนจัดการฐานข้อมูล
 
นายอาจหาญ มาลารัตน์
Mr.Arthan Malarat
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

0-7364-2705
นางสาวอาซีซะห์ อูมูดี
MissAsisah U-mudee
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
disappo@hotmail.com
082-5815441
นายซูไฮมี บินเจะมุ
Mr.suhaimee binjamu
นายช่างสำรวจ
suhaimeepi@treasury.go.th
0 7364 2705

ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป
 
นางสาวเครือวัลย์ สุวรรณะ
Misskhrueawan Suwanna
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
khrueawansu@treasury.go.th
0 7364 2705

เจ้าหน้าที่ในส่วนบริหารทั่วไป
 
นางสาวธัญภัค ทองผสมแก้ว
MissThanyapak Thongphasomkaew
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
thanyapakpu@treasury.go.th
0 7364 2705
นายสมพงค์ คงสุวรรณ
Mr.sompong kongsuwan
พนักงานขับรถยนต์

0 7364 2705
นางสาววรรณนิตา เจ๊ะมุ
MissWannita Chemu
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Wannitach@treasury.go.th
0 7364 2705


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ  ตำบลโคกเคียน  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0 7364 2705  โทรสาร. 0 7364 2715 อีเมล์ : rtntw@treasury.go.th ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส 0 7364 2705