ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


โครงสร้างหน่วยงาน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส

ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
 
นายอรรถพล คนเพียร
Mr.auttaphon konpien
ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
liver_ger1@hotmail.com


ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
 
นางสาวธยานิษฐ์ งามศรีผ่องใส
Miss thayanit Ngamsrephongsai
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ชำนาญการ
thayanitng@treasury.go.th
0 7364 2705

เจ้าหน้าที่ในส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
 
นางสาวนูไรหม๊ะ นวมเอม
Miss Nuraimah Nuamaim
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
nuraimahwa@treasury.go.th
0 7364 2705

เจ้าหน้าที่ในส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 
นางสาวรุสนี หลังยาหน่าย
Miss Rusanee Langyanai
นักประเมินราคาทรัพย์สิน ปฏิบัติการ
Rusaneela@treasury.go.th

นางสาวสุชาดา ปรุงเหล็ก
Miss Suchada Prounglek
นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
Paifan_2527@hotmail.com
0 7364 2705
นางสาวอุไรวรรณ บุญรอด
Miss Auriwan Boonrod
พนักงานสำรวจข้อมูลผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล
 
นายปรีชา ชุมพิบูลย์
Mr.Preecha Chumpibun
นายช่างสำรวจ อาวุโส
preechachu@treasury.go.th


เจ้าหน้าที่ในส่วนจัดการฐานข้อมูล
 
นายอาจหาญ มาลารัตน์
Mr.Arthan Malarat
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

0-7364-2705
นางสาวอาซีซะห์ อูมูดี
Miss Asisah U-mudee
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
disappo@hotmail.com
082-5815441
นายซูไฮมี บินเจะมุ
Mr.suhaimee binjamu
นายช่างสำรวจ
suhaimeepi@treasury.go.th
0 7364 2705

ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป
 
นางสาวเครือวัลย์ สุวรรณะ
Miss khrueawan Suwanna
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
khrueawansu@treasury.go.th
0 7364 2705

เจ้าหน้าที่ในส่วนบริหารทั่วไป
 
นางสาวธัญภัค ทองผสมแก้ว
Miss Thanyapak Thongphasomkaew
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
thanyapakpu@treasury.go.th
0 7364 2705
นายสมพงค์ คงสุวรรณ
Mr.sompong kongsuwan
พนักงานขับรถยนต์

0 7364 2705
นางสาววรรณนิตา เจ๊ะมุ
Miss Wannita Chemu
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Wannitach@treasury.go.th
0 7364 2705


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ  ตำบลโคกเคียน  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0 7364 2705  โทรสาร. 0 7364 2715 อีเมล์ : rtntw@treasury.go.th ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส 0 7364 2705