ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


หน้าหลัก >> ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นางอัญชลี รอดผล
ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ.2558
นายนพดล อิศรางกูร ณ อยุธยา
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ. 2557
นายวสันต์ สิทธิชัย
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2552
นายธวัชชัย ชุมพรเกรียงไกร
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2551
นายสุวเมธ ร่มสุข
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549

หน้า : [1]
โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 E-mail : rtpct@treasury.go.th
โทรศัพท์ 0 5661 3010, 0 5661 6436 โทรสาร 0 5661 5880