ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


โครงสร้างหน่วยงาน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง

ธนารักษ์พื้นที่ระยอง
 
นายสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์
Mr.Somjit Tongborisut
ธนารักษ์พื้นที่ระยอง
nongtal4741@gmail.com


ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
 
นายเกรียงเกณฑ์ กรณ์เกษม
Mr.KRIENGKEN KORNKASEM
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
Kriengken27@hotmail.com
0 3869 4064

เจ้าหน้าที่ในส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
 
นางสาวอุษณี แสนเจริญ
MissUSSANEE SANCHAROEN
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
ussanee11102528@gmail.com
0 3869 4064
นางสาววีณา วรรณกิจ
MissWEENA WANNAKIT
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
Weena_wskk@hotmail.com
0 3869 4064
นางสาวอริศรา ศิลาอาสน์
MissARISRA SILAART
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
arisra@hotmail.com
0 3869 4064

นางสาวเนตรนภา ลดาอัมพร
MissNetenapa ladaaumporn
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
nate796017@hotmail.com
0 3869 4064

ผู้อำนวยการส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 
นายสมชัย จิวาภิบาลธนากิจ
Mr.somchai Jiwapibantanakit
นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
rttrd@treasury.go.th


เจ้าหน้าที่ในส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 
นางสาวจารุณี สร้อยหล้า
MissCharunee Soila
นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
charunee_kpp@hotmail.com

นายวันนิวัติ ไกรนรา
Mr.WANNIWAT KRAINARA
นักประเมินราคาทรัพย์สิน ปฏิบัติการ
w.krainara@gmail.com
0 3869 4064
นายธนา ก่อแก้ว
Mr.THANA KORKAEW
พนักงานสำรวจข้อมูล
Thana_404@hotmail.com
0 3869 4064

นางสาวชุติมา แย้มกรานต์
MissCHUTIMA YAMKRAN
พนักงานสำรวจข้อมูล
fangava33@gmail.com
0 3869 4064

ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล
 
นายทราพร กาญจนานิจ
Mr.Taraporn Kanjananid
นายช่างสำรวจอาวุโส
rtccs@treasury.go.th
0 3869 4064 ต่อ 20

เจ้าหน้าที่ในส่วนจัดการฐานข้อมูล
 
นายภัทราวุธ อิ่มศิลป์
Mr.PATTARAWUT EIMSIN
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
champ_pa105@hotmail.com
0 3869 4064
นางวิไลลักษณ์ ยานวัตร
Mrs.Wilailak Yannawat
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
poosukkum@gmail.com
0 3869 4064
นางสาวสุนิสา เนินไสว
MissSunisa Nernsawai
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
mus9516@gmail.com
0 3869 4064

นายยุทธชัย กาญจนานิจ
Mr.Yuttachai Kanjananid
นายช่างสำรวจ
youth_@784@hotmail.com
0 3869 4064

ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป
 
นางสาวสุชาดา จงเจริญพานิช
MissSUCHADA CHONGCHAROENPANICH
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
anntony_anntony@hotmail.com
0 3869 4064 ต่อ 1, 5

เจ้าหน้าที่ในส่วนบริหารทั่วไป
 
นางสาวพิชญ์สินี พลสวัสดิ์
MissPICHSINEE POLSAWASDI
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
pichsinee.th2528@gmail.com
0 3869 4064
นางดวงพร น้ำจันทร์
Mrs.DUANGPORN NUMCHAN
นักวิชาการเงินและบัญชี
Duang_pos@hotmail.com
0 3869 4064
นางสาวอัจฉรา ตอโมกข์
MissACHARA TOMOK
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Sowkheengon@hotmail.com
0 3869 4064

นางสาวกชนฐวรรณ หมื่นโอษฐ์
MissRUEANGRAT MUEANAOT
เจ้าพนักงานธุรการ
Raungrat38@hotmial.com
0 3869 4064
นายพิเชษฐ์ สุขอารีย์
Mr.PICHESD SOOKARREE
พนักงานขับรถยนต์
rtray@treasury.go.th
0 3869 4064


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดจังหวัดระยอง ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท สาย 3 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทร/โทรสาร : 0 3869 4064 กด 1,5 Hotline : 1614811-2 E-mail : rtray@treasury.go.th