ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


โครงสร้างหน่วยงาน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
 
นายไพโรจน์ คุ้มทรง
Mr.Pairoje Kumsong
ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
pairojeku@treasury.go.th
0 4561 1571

ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
 
นายอราม สะอาด
Mr.Aram Saard
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ (Real Property Procurement,Professional Level)
aramsard@hotmail.com
0 4561 1571

เจ้าหน้าที่ในส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
 
นายอนันตสิทธิ์ จำปาพันธ์
Mr.Anantasit Champaphan
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ (Real Property Procurement,practitioner Level)
anantasitch@treasury.go.th
0 4561 1571
นายพงศ์อินทร์ ชิณวงศ์
Mr.Pongin Chinnaworng
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (Real Property Procurement Officer)
phongin9055@outlook.co.th
0 4561 1571
นางสาวพิมพากานต์ โมทะจิตต์
Miss Pimpakan Motachit
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (Real Property Procurement Officer)ผู้อำนวยการส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 
นางญาณิศา เปรี่ยมรัตนชัย
Mrs.Yanisa Priamraitanachai
นักประเมินราคาทรัพย์สิน ชำนาญการ (Property Valuer,Professional Level)
Yanis_mo2@hotmail.com
0 4561 1571

เจ้าหน้าที่ในส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 
นายอนุรักษ์ นามพรม
Mr.Anurak Namprom
นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ (Property Valuer,Practitioner Level)
toon9@windowslive.com
0 4561 1571
นางสาวเวณิการ์ ปัดถา
Miss waynika padtha
นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ (Property Valuer,Practitioner Level)
uy_muy@hotmail.com
0 4561 1571
นางสาวชัญญาทิพย์ ปาปะเขา
Miss Chunyathip papakhao
นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ (Property Valuer,Practitioner Level)
Chunyathippa@hotmail.com
0 4561 1571

นายอนันต์ ลับโกษา
Mr.Anan Rulkosa
นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ (Property Valuer,Practitioner Level)
Anan_rul@gmail.com
0 4561 1571
นางสาวอินทุกาญจน์ แสนพันธ์
Miss Intukarn Sanpan
พนักงานสำรวจข้อมูล (Survey Representative)
Unshisa.ym@gmail.com
0 4561 1571
นางสาวรุ่งลดา ลาลุน
Miss Tiwaluck Lalun
พนักงานสำรวจข้อมูล (Survey Representative)
Tiwaluck@gmail.com
0 4561 1571

ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล
 
นายธานิต ประยูร
Mr.Thanit Prayoon
นายช่างสำรวจอาวุโส (Sureyor,Senior Level)
Thanit@treasury.go.th
0 4561 1571

เจ้าหน้าที่ในส่วนจัดการฐานข้อมูล
 
นายอาทิตย์ มุทธเสน
Mr.Arthit Mutthasen
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (Sureyor,Operational Level)
monggol_2429@hotmail.com
0 4561 1571
นายพัฒนานิคม ผ่านพินิจ
Mr.Pattananikom Panpinit
ช่างสำรวจ (Surveyor)
Pattananikom@hotmail.com
0 4561 1571
นางสาวพัชรินทร์ ปาปะเขา
Miss Patcharin PaPakhao
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (Real Property Procurement Officer)
Patcha_riab@hotmail.com
0 4561 1571

นางสาวนุจรีย์ วรนาม
Miss Nujaree Woranam
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (Real Property Procurement Officer)
pangnujaree@gmail.com

นายเกรียงศักดิ์ ชัยชาญ
Mr.Kraingsak chaichan
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (Real Property Procurement Officer)
kriangsaksai@gmail.com


ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป
 
นางสาวพัชรินทร์ บุญเกิ่ง
Miss Patcharin Boonkerng
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน (Finance and Accounting, Experienced Level)
Patcharin_tomtam@hotmail.com
0 4561 1571

เจ้าหน้าที่ในส่วนบริหารทั่วไป
 
นายณัฏวัฒน์ เหลืองทอง
Mr.Nattawat Luangthong
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน (General Service Officer,Operational Level)
boonmee_122@hotmail.com
045-611571
นางสาวสุพรรณิการ์ บุษบา
Miss Supunnika Busaba
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (Finance and Accounting Officer)
Supunnika.1896@gmail.com
0 4561 1571
นายธนบัตร สุเมรุไหว
Mr.Tanabat Sumeruwai
พนักงานขับรถยนต์ (Chauffeur)
Thanabat_Za@hotmail.com
0 4561 1571

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0 4561 1571 โทรสาร : 0 4561 6081 Hotline:38353 IP Phone1615411-2
อีเมล์ : rtssk@treasury.go.th