ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


โครงสร้างหน่วยงาน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
 
นายมนัส ใจสอาด
Mr.Manas Jaisaard
ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
rttrd@treasury.go.th
0 4561 1571

ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
 
นายณรงค์ศักดิ์ มะลิบัวดอกแก้ว
Mr.Narongsak Malibuadokkaew
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ชำนาญการ
aun_mali@hotmail.com
0 4561 1571

เจ้าหน้าที่ในส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
 
นายอราม สะอาด
Mr.Aram Saard
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
aramsard@hotmail.com
0 4561 1571
นางสาวเวณิการ์ ปัดถา
Miss waynika padtha
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
uy_muy@hotmail.com
0 4561 1571
นายพงศ์อินทร์ ชิณวงศ์
Mr.Pongin Chinnaworng
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
phongin9055@outlook.co.th
0 4561 1571

ผู้อำนวยการส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 
นางญาณิศา เปรี่ยมรัตนชัย
Mrs.Yanisa Priamraitanachai
นักประเมินราคาทรัพย์สิน ชำนาญการ
Yanis_mo2@hotmail.com
0 4561 1571

เจ้าหน้าที่ในส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 
นายอนุรักษ์ นามพรม
Mr.Anurak Namprom
นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
toon9@windowslive.com
0 4561 1571
นางอโนทัย นามวงศ์
Mrs.Anothai Namwong
นักประเมินราคาทรัพย์สิน ชำนาญการ
anothai@treasury.go.th
0 4561 1571
นางสาวชัญญาทิพย์ ปาปะเขา
Miss Chunyathip papakhao
นักประเมินราคาทรัพย์สิน ปฏิบัติการ
Chunyathippa@hotmail.com
0 4561 1571

นางสาวปาริมา ยศกาศ
Miss Parima Yoodkard
นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
p.d_a@hotmail.com
0 4561 1571
นางสาวอินทุกาญจน์ แสนพันธ์
Miss Intukarn Sanpan
พนักงานสำรวจข้อมูล
Unshisa.ym@gmail.com
0 4561 1571
นางสาวทิวาลักษณ์ ลาลุน
Miss Tiwaluck Lalun
พนักงานสำรวจข้อมูล
Tiwaluck@gmail.com
0 4561 1571

ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล
 
นายธานิต ประยูร
Mr.Thanit Prayoon
นายช่างสำรวจอาวุโส
Thanit@treasury.go.th
0 4561 1571

เจ้าหน้าที่ในส่วนจัดการฐานข้อมูล
 
นายอาทิตย์ มุทธเสน
Mr.Arthit Mutthasen
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
monggol_2429@hotmail.com
0 4561 1571
นายพัฒนานิคม ผ่านพินิจ
Mr.Pattananikom Panpinit
ช่างสำรวจ
Pattananikom@hotmail.com
0 4561 1571

ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป
 
นางสาวพัชรินทร์ บุญเกิ่ง
Miss Patcharin Boonkerng
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
Patcharin_totam@hotmail.com
0 4561 1571

เจ้าหน้าที่ในส่วนบริหารทั่วไป
 
นางสาวนลพรรณ ดอนพันพล
Miss Nonlaphan Donpanphol
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
Nonlaphan667@gmail.com
0 4561 1571
นายเอกพงษ์ ยอดเพ็ชร
Mr.Ekapong yodpech
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
Rtssk@treasury.go.th
0 4561 1571
นางสาวสุพรรณิการ์ บุษบา
Miss Supunnika Busaba
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Supunnika.1896@gmail.com
0 4561 1571

นางสาวพัชรินทร์ ปาปะเขา
Miss Patcharin PaPakhao
เจ้าพนักงานธุรการ
Patcha_riab@hotmail.com
0 4561 1571
นายธนบัตร สุเมรุไหว
Mr.Tanabat Sumeruwai
พนักงานขับรถยนต์
Thanabat_Za@hotmail.com
0 4561 1571

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0 4561 1571 โทรสาร : 0 4561 6081 Hotline:38353 IP Phone1615411-2
อีเมล์ : rtssk@treasury.go.th