ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


เมนูหลัก >> เกี่ยวกับสำนักงาน
ภารกิจ/พันธกิจ


 
ภารกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
แยกตามการจัดแบ่งโครงสร้างภายในได้ ดังนี้
 
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
ควบคุม ดูแล การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ
 
 • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดิน และหรือสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ
 • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ
 • อนุญาตให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ
 • ควบคุม และบริหารจัดการการจัดสร้างและการใช้ศูนย์ราชการ ศูนย์บ้านพักข้าราชการให้เป็นไปตามสัญญา ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กําหนด
 • ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญาและหลักเกณฑ์ที่กําหนด
พัฒนา และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
 • การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทําสัญญาต่างตอบแทนอื่น
 • การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
 • การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
 • การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า
 • การขอดําเนินการอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา
 • การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
 • การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์
ส่วนจัดการฐานข้อมูล
ดูแล ควบคุมทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ
 • จัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด
 • ตรวจสอบและดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง ทันสมัย
 • เก็บรักษา และจัดทําบัญชีคุมสําเนาหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินที่ราชพัสดุ
 • อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนําวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์
 • เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอนหรือค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายเวนคืน หรือกฎหมายอื่น
 • การรับมอบการส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์ในราชการหรือจากการจัดให้เช่า
 • ให้คําแนะนํา จัดทําคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ

ดําเนินการสํารวจและส่งเสริมการรังวัด
 • ดําเนินการสํารวจรังวัด จัดทําแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขตรายละเอียดทางกายภาพการใช้ประโยชน์
 • การสํารวจรังวัดกําหนดขอบเขตกําแพงเมือง – คูเมืองในภาคสนาม
 • จัดหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน
 • ดําเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินและดําเนินการอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 • รวบรวมเก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน
 • พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546
 • จัดเก็บหลักฐานการสํารวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ
 • จัด เก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บํารุงรักษาเครื่องมือสํารวจรังวัดจัดทําแผนที่
 • ให้การสนับสนุน คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดําเนินการสํารวจ รังวัด จัดทําแผนที่
  ดําเนินการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
 • ดําเนินการจัดทําแผนการใช้ที่ราชพัสดุ
 • ดําเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน้ ผู้เช่า ผู้บุกรุก
 • ดําเนินการปรับปรุงสภาพทําเล และลักษณะที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยชน้ การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับศักยภาพ
 • ดําเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
 • ดําเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
 • ดําเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น การซื้อขาย แลก เปลี่ยน ให้
 • ดําเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินในเขตพื้นที่สํารวจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและอาคารชุดค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจ้างแรงงาน ปรับปรุงแผนที่ให้เป็นปัจจุบัน จัดทําทะเบียนทรัพย์สิน วิเคราะห์และประเมินราคา บันทึกราคาประเมินรายแปลง บันทึกราคาประเมินรายบล็อก จัดทํารายงาน จัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ตอบปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับราคาประเมิน ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ด้านบริหารงานทั่วไป การเงิน การคลัง งบประมาณการพัสดุ การประชาสัมพันธ์ การบริหารราชการภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 ในการบริการประชาชน และดําเนินภารกิจตามนโยบาย/โครงการรัฐบาลที่สําคัญ ตามกรอบของกฎหมาย
พันธกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
 2. พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่าและหรือรายได้
 3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและได้มาตรฐานสากล
 4. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบที่ปลอดภัยและทันเวลา
 5. สั่งจ่าย ตรวจสอบการรับ-จ่าย และจัดทำบัญชีเงินคงคลังของรัฐ
 6. ดูแล รักษาทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดินให้ปลอดภัย อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์เพื่อนำออกเผยแพร่ให้คนไทยได้รับความรู้ เกิดความภาคภูมิใจในมรดกของชาติ และให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนฤดีเปรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1985,0-5541-7751 โทรสาร 0-5541-2938 hotline 1617311,1617312 ,1617313,1617314
e-mail rtutd@treasury.go.th ติดต่อท่านธนารักษ์พื้นที่ฯ สายตรง 0-8195-10979