ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


กฎหมายและระเบียบ

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491

พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 ฉบับภาษาอังกฤษ

ดูทั้งหมด     
กฎกระทรวงที่ราชพัสดุและเงินตรา
     
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 (ฉบับปรับปรุง)

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2550

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ดูทั้งหมด     
เกี่ยวกับเหรียญตรา
กฎกระทรวง ฉบับที่ 80 (พ.ศ.2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501

กฎกระทรวง ฉบับที่ 81 (พ.ศ.2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501

กฎกระทรวง ฉบับที่ 94 (พ.ศ.2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501

ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. 2549

กฎกระทรวง ฉบับที่ 127 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ชำรุด พ.ศ. 2548

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกษาปณ์ราคาสิบบาท ห้าบาท สองบาท หนึ่งบาท ห้าสิบสตางค์ ยี่สิบห้าสตางค์ สิบสตางค์ ห้าสตางค์ และหนึ่งสตางค์ พ.ศ. 2551

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” ฯ

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมสรรพากร พ.ศ. 2558

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558

ดูทั้งหมด     
ระเบียบที่ราชพัสดุและการปฏิบัติงาน
     
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 (ฉบับคำอธิบาย)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการระเบิดและย่อยหินในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2537

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้บริการของสถานบันที่ปรึกษาทางด้านการประเมินอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2551

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีประมูลขายหรือแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2551

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ถูกบุกรุกโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2556

สรุปความเป็นมาและสาระสำคัญของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ถูกบุกรุกโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2556

ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุในการนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้ พ.ศ. 2546

ดูทั้งหมด     
เกี่ยวกับการปฏิบติงาน
ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุในการนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้ พ.ศ. 2546

ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2558

ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2551

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมธนารักษ์ พ.ศ. 2558

ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการปฏิบัติงานของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พ.ศ. 2547

ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2551

ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ พ.ศ. 2551

ดูทั้งหมด     
คำสั่งเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
     
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 683/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ รวมทั้งการกำหนดความหมายและเวลาให้ผลผลิตเกี่ยวกับการเกษตร

คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 559/2560 ลว. 11 ต.ค. 60 เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการท่าเรือเชิงพาณิชย์ กรณีเปิดประมูลให้เอกชนเป็นผู้บริหารจัดการ

ขอแก้ไขข้อความในหนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0316/ว7 ลว. 16 ม.ค. 60 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าเช่าฯ ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 720-723/2559 ลว.27 ธ.ค. 59

คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 723/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิการเช่า การกำหนดจำนวนทุนจดทะเบียน และการจัดให้ผู้เช่าช่วงเช่าเมื่อมีการนำที่ราชพัสดุไปให้เช่าช่วงโดยไม่ได้รับอนุญาต สั่ง ณ วันที่ 27 ธ.ค. 59

คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 722/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกาศรับฟังความคิดเห็นเมื่อมีการปลูกสร้างอาคารหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า สั่ง ณ วันที่ 27 ธ.ค. 59

คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 721/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง ค่าเสื่อม ค่าชดเชย ค่าทดแทน ค่าปรับ และค่าเสียหาย สั่ง ณ วันที่ 27 ธ.ค. 59

คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 720/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ สั่ง ณ วันที่ 27 ธ.ค. 59 (ยกเลิก)

คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 247/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียม กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุและนำที่ราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วง

คำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 107/2559 เรื่อง การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุในการจัดทำสาธารณูปโภค สั่ง ณ วันที่ 11 มี.ค. พ.ศ. 2559

คำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (ยกเลิก)

ดูทั้งหมด     
หนังสือเวียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
     
เกี่ยวกับการปฏิบติงาน
บันทึกกรมธนารักษ์ ที่ กค 0308/ว 120 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูเเล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ข้อ 22

บันทึกสำนักกฎหมาย ด่วนที่สุด ที่ กค 0308/ว 18 เรื่อง การจัดให้องค์กรเกษตรกร องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่าที่ราชพัสดุ

หนังสือกรมธนารักษ์ที กค 0317/ว74 เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด (ทุกจังหวัด) เรื่องแนวทางปฏิบัติในการรายงานผลการติดตามลูกหนี้ของส่วนราชการ

การโอนทรัพย์สินตาม พรบ. โอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาลฯ พ.ศ. 2523

การโอนทรัพย์สินตาม พรบ. โอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาลฯ พ.ศ. 2523

กำหนดเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

การนำส่งเงินรายได้ของสถานศึกษาของรัฐ

การนำส่งเงินรายได้ของสถานศึกษาของรัฐ

ดูทั้งหมด     
ห้องสมุดกฎหมาย
ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2551

ประมวลกฎหมายที่ดิน

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2547 (ยกเลิกแล้ว)

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 187-2550 เรื่องสถานภาพทางกฎหมายของที่ดินซึ่งเคยเป็นสถานที่ตั้งเดิมของโรงเรียนบ้านด่าน

คำสั่งหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาที่ต้องออกตามระเบียบกระทรวงการคลัง

คำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 297/2553

คำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 296/2553

คำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 203/2547 (ยกเลิกแล้ว)

การเผยแพร่หนังสือการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันในกฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

ดูทั้งหมด     
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนฤดีเปรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1985,0-5541-7751 โทรสาร 0-5541-2938 hotline 1617311,1617312 ,1617313,1617314
e-mail rtutd@treasury.go.th ติดต่อท่านธนารักษ์พื้นที่ฯ สายตรง 0-8195-10979