ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


ข้อมูลที่ราชพัสดุ

ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

ที่ราชพัสดุทุกประเภท

ทะเบียนสิ่งปลูกสร้างของรัฐ

ทะเบียนสาธารณประโยชน์

สิ่งปลูกสร้างในทะเบียนทั่วไป

ทะเบียนทั่วไป

ทะเบียนอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับราชพัสดุ

ดูทั้งหมด     
ข้อมูลการจัดประโยชน์
การเช่าเพื่อการเกษตร

การเช่าอาคาร

การเช่าเพื่อประโยชน์อย่างอื่น

รวมทุกประเภทการเช่า

การเช่าเพื่ออยู่อาศัย

ดูทั้งหมด     
ข้อมูลการจัดเก็บรายได้
ประมาณการรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประมาณการรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประมาณการรายได้ปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ปรับแผนใหม่

ประมาณการรายได้ปี งบประมาณ พ.ศ.2559

ประมาณการรายได้ปี งบประมาณ 2558

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ 2557

ประมาณการรายได้ปี 2556

ประมาณการรายได้ปี 2555

รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ปี 2556

ดูทั้งหมด     
ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน กันยายน 2561 ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน สิงหาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน กรกฎาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน มิถุนายน 2561 ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน พฤษภาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน เมษายน 2561 ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน มีนาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน มกราคม 2561 ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน ธันวาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561

ดูทั้งหมด     
ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน สิงหาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน กรกฎาคม2560 ปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน มิถุนายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน พฤษภาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน เมษายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน มีนาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน มกราคม 2560 ปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน ธันวาคม 2559 ปีงบประมาณ 2560

ดูทั้งหมด     
ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ปีงบประมาณ 2559
ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน กันยายน 2559 ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน สิงหาคม 2559 ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน กรกฎาคม 2559 ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน มิถุนายน 2559 ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน พฤษภาคม 2559 ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน เมษายน 2559 ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน มีนาคม 2559 ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน มกราคม 2559 ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน ธันวาคม 2558 ปีงบประมาณ 2559

ดูทั้งหมด     
ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ปีงบประมาณ 2558
ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน กันยายน 2558 ปีงบประมาณ 2558

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน สิงหาคม 2558 ปีงบประมาณ 2558

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน กรกฎาคม 2558 ปีงบประมาณ 2558

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน มิถุนายน 2558 ปีงบประมาณ 2558

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน พฤษภาคม 2558 ปีงบประมาณ 2558

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน เมษายน 2558 ปีงบประมาณ 2558

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน มีนาคม 2558 ปีงบประมาณ 2558

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ปีงบประมาณ 2558

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน มกราคม 2558 ปีงบประมาณ 2558

ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตเดือน ธันวาคม 2557 ปีงบประมาณ 2558

ดูทั้งหมด     
ข้อมูลพิสูจน์สิทธิฯ
ข้อมูลพิสูจน์สิทธิฯ

ดูทั้งหมด     
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนฤดีเปรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1985,0-5541-7751 โทรสาร 0-5541-2938 hotline 1617311,1617312 ,1617313,1617314
e-mail rtutd@treasury.go.th ติดต่อท่านธนารักษ์พื้นที่ฯ สายตรง 0-8195-10979