ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ
ลำดับที่ 3 (แนบเอกสาร 3) แบบฟอร์ม 2 (ฉบับแก้ไข)

ลำดับที่ 2 (แนบเอกสาร 2) แบบฟอร์ม 2 (ฉบับแก้ไข)

ลำดับที่ 1 (แนบเอกสาร 1) แบบฟอร์ม 2 (ฉบับแก้ไข)

การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุกรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ (มีฐานะยากจน) แบบฟอร์ม 2-3 (ฉบับแก้ไข)

การให้ความช่วยเหลือภัยแล้งและยากจน ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 แบบ 1 ถึง แบบ 3

กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย (มีฐานะยากจน) แบบ 3 วันที่ 16 สิงหาคม 2559

เอกสารแนบ (แบบฟอร์ม 2 ) ข้อ 2 และ ข้อ 3 ณ 25 กค 2559

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อราษฎรที่มีฐานะยากจน ณ 25 กค 2559

บัญชีรายชื่อครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี ณ 25 กค 2559

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย (มีฐานะยากจน แบบฟอร์ม 2) ณ 25 กค 2559

ดูทั้งหมด     
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนฤดีเปรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1985,0-5541-7751 โทรสาร 0-5541-2938 hotline 1617311,1617312 ,1617313,1617314
e-mail rtutd@treasury.go.th ติดต่อท่านธนารักษ์พื้นที่ฯ สายตรง 0-8195-10979