ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


โครงสร้างหน่วยงาน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์

ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
 


ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
 
นางสาวกนกวรรณ โชติชูช่วง
MissKanokwan Chotchoochoung
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษเจ้าหน้าที่ในส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
 
นางสาวธยานิษฐ์ งามศรีผ่องใส
Missthayanit ngamsrephongsai
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
rtutd@treasury.go.th
0 5541 1985 ต่อ 13
นายสมชาย มหาวัน
Mr.Somchay Mahawan
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
somchayma@treasury.go.th
0 5541 1985 ต่อ 14
นางสาวธัญญารัตน์ จักรน้ำอ่าง
MissTanyarat Jaknam-ang
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
rtutd@treasury.go.th
0 5541 1985 ต่อ 13

นายกนก โฆษะโยธิน
Mr.Kanok Kosayothin
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปฏิบัติการ
Kanokko@treasury.go.th

นางสาวประภัสสร พงษ์กษัตริย์
MissPrapassorn Pongkasad
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
eyeprapatsorn@hotmail.com
0-5311-2694 ต่อ 107

ผู้อำนวยการส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 
นางนัฏญา มีมั่งคั่ง
Mrs.Nattaya Meemangkhang
นักประเมินราคาทรัพย์สิน ชำนาญการ
Nattayath@treasury.go.th


เจ้าหน้าที่ในส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 
นางสาวกัลยรัตน์ มหาวรรณ์
MissKanyarat Mahawan
นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
gayarat_@hotmail.com
0 5541 1985 ต่อ 16
นายมหรรณพ เกียรติวงษ์สกุล
Mr.Mahannob Kiattiwongsakul
นายช่างสำรวจ
rtutd@treasury.go.th
0 05541 1985 ต่อ 16

ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล
 


เจ้าหน้าที่ในส่วนจัดการฐานข้อมูล
 
นายนฤเบศร์ ต่ายพักตร์
Mr.Narubad Taipag
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
rtutd@treasury.go.th
0 5541 1985 ต่อ 15
นายภานุพงศ์ พาจันทร์
Mr.Panupong Pachan
นายช่างสำรวจ
nookpanupongnook@gmail.com
0-5541-7751 ต่อ 15
นางสาวศิรประภา ใจคำสืบ
MissSirapapa Jaikamseub
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
rtutd@treasury.go.th
0 5541 1985 ต่อ 15

นายปรัชญา รุ่งสว่าง
Mr.Patchaya Rungsawang
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
rtutd@treasury.go.th
0-5541-7751
นายมนตรี ปีปวน
Mr.Montree Peepaun
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
milkthepod@gmail.com


ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป
 
นางสาวอุทิศ ทองอู๋
MissUtis Thongou
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
utisth@treasury.go.th
0 5541 1985 ต่อ 11

เจ้าหน้าที่ในส่วนบริหารทั่วไป
 
นางสาวขวัญ พุทธิมา
MissKhwan Puttima
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
rtutd@treasury.go.th
0 5541 1985 ต่อ 12
นางสาวชุติวรรณ ชุ่มกลิ่น
MissChutiwan Chumklin
นักวิชาการเงินและบัญชี
rtutd@treasury.go.th
0 5541 1985 ต่อ 11
นางกาญจนา นันตะวงษ์
Mrs.Kanchana Nuntawong
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
rtutd@treasury.go.th
0 5541 1985 ต่อ 12

นาย. . . .
Mr.... ...
นายช่างไฟฟ้า
rtuta@treasury.go.th
0 05541 1985 ต่อ 11
นางสาวชโนภรณ์ กุลศิริ
MissChanophorn Kunsiri
เจ้าพนักงานธุรการ
rtutd@treasury.go.th
0 5541 1985 ต่อ 0
นายทัศนัย ศรีรักษ์
Mr.
พนักงานขับรถยนต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนฤดีเปรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1985,0-5541-7751 โทรสาร 0-5541-2938 hotline 1617311,1617312 ,1617313,1617314
e-mail rtutd@treasury.go.th ติดต่อท่านธนารักษ์พื้นที่ฯ สายตรง 0-8195-10979