ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


หน้าหลัก >> ด้านที่ราชพัสดุ
ด้านที่ราชพัสดุ

บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับกรมธนารักษ์ เรื่อง การรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง การระวังชี้แนวเขตและลงนามรับรองแนวเขตที่ราชพัสดุ พ.ศ.2543
ดาวน์โหลด 451 ครั้ง
คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุสำหรับหน่วยงานผู้ใช้ที่ราชพัสด
ดาวน์โหลด 173 ครั้ง
การขอส่งคืนที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ
ดาวน์โหลด 6535 ครั้ง
แบบ ทบ.10 ส่งคืนที่ดินและอาคาร
ดาวน์โหลด 2645 ครั้ง
ข้อมูลความรู้ด้านที่ราชพัสดุ
ดาวน์โหลด 189 ครั้ง
แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน แบบ ทร 03
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
แบบ ทร 04 ขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
แบบ ทร 05 ขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่ที่ราชพัสดุ
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง

หน้า : [1]
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนฤดีเปรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1985,0-5541-7751 โทรสาร 0-5541-2938 hotline 1617311,1617312 ,1617313,1617314
e-mail rtutd@treasury.go.th ติดต่อท่านธนารักษ์พื้นที่ฯ สายตรง 0-8195-10979