ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


หน้าหลัก >> มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ
การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุกรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ (มีฐานะยากจน) แบบฟอร์ม 2-3 (ฉบับแก้ไข)
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ลำดับที่ 1 (แนบเอกสาร 1) แบบฟอร์ม 2 (ฉบับแก้ไข)
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ลำดับที่ 2 (แนบเอกสาร 2) แบบฟอร์ม 2 (ฉบับแก้ไข)
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ลำดับที่ 3 (แนบเอกสาร 3) แบบฟอร์ม 2 (ฉบับแก้ไข)
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย (มีฐานะยากจน) แบบ 3 วันที่ 16 สิงหาคม 2559
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
การให้ความช่วยเหลือภัยแล้งและยากจน ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 แบบ 1 ถึง แบบ 3
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อราษฎรที่มีฐานะยากจน ณ 25 กค 2559
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
บัญชีรายชื่อครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี ณ 25 กค 2559
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย (มีฐานะยากจน แบบฟอร์ม 2) ณ 25 กค 2559
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
เอกสารแนบ (แบบฟอร์ม 2 ) ข้อ 2 และ ข้อ 3 ณ 25 กค 2559
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
รายงานผลการช่วยเหลือผู้เช่าประสบปัญหาภัยแล้ง 30 มิถุนายน 2559
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
เอกสารแนบรายงานผลการช่วยเหลือผู้เช่าประสบปัญหาภัยแล้ง 30 มิถุนายน 2559
ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
หนังสือแจ้ง เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ประกาศ คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 135/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจนฯ
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
การให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุตามมาตรการภัยแล้ง
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง

หน้า : [1]
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนฤดีเปรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1985,0-5541-7751 โทรสาร 0-5541-2938 hotline 1617311,1617312 ,1617313,1617314
e-mail rtutd@treasury.go.th ติดต่อท่านธนารักษ์พื้นที่ฯ สายตรง 0-8195-10979