กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบอธิบดี

นายยุทธนา หยิมการุณ
นายอำนวย ปรีมนวงศ์
นายพชร อนันตศิลป์
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
ดร.นริศ ชัยสูตร
วินัย วิทวัสการเวช
เทวัญ วิชิตะกุล
พันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
นายวีระชัย ตันติกุล
นายวิสุทธิ์ มนตริวัต
นายมานิต วิทยาเต็ม
นายปรีดี บุญยัง
ร.อ.สุชาติ เชาว์วิศิษฐ
นายนิพัทธ พุกกะณะสุต
นายมนัส ลีวีระพันธุ์
นายประสิทธิ์ รัตนเสถียร
นายไพจิตร โรจนวานิช
นายไกรศรี จาติกวณิช
นายอรัญ ธรรมโน
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
นายบัณฑิต บุณยะปานะ
นายสุนทร เสถียรไทย
นายนุกูล ประจวบเหมาะ
นายสวัสดิ์ อุทัยศรี
ม.ร.ว.ประสมศักดิ จรูญโรจน์
ม.ล.สาย สนิทวงศ์
นายสนั่น เกตุทัต
นายอรุณ ทัพพะรังสี
หลวงสิทธิ์ ดุริตภาษ
นายสาคร กรุณานนท์
ม.ร.ว.ทองแท่ง ทองแถม
นายแนบ พหลโยธิน
Subscribe News