กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

Hiring a consultant

 • จ้างที่ปรึกษาร่วมให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำรายละเอียดการคัดเลือกผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นครพนม และกาญจนบุรี กรณีการพิจารณาหัวข้อที่ ๒
  3 May 2561
 • จ้างที่ปรึกษาร่วมให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำรายละเอียดการคัดเลือกผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นครพนม และกาญจนบุรี กรณีการพิจารณาหัวข้อที่ ๑
  3 May 2561
 • เพื่อศึกษาวิเคราะห์กำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง-คูเมือง
  1 May 2561
 • โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร "กลยุทธ์และการให้บริการที่เป็นเลิศสู่ความประทับใจ"
  5 February 2561
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีการเสริมความแข็งแรงอาคารต้านแผ่นดินไหวและการตรวจสอบงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  23 January 2561
 • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารงาน IT"
  19 January 2561
 • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐภายใต้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ (ระดับสูง) สำนักการคลัง
  18 January 2561
 • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐภายใต้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ ๓/๒๕๖๑ (ระดับพื้นฐาน) สำนักการคลัง
  18 January 2561
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
  4 January 2561
 • โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ของกรมธนารักษ์
  13 December 2560
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง สำหรับข้าราชการกรมธนารักษ์ที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  24 October 2560
 • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐภายใต้ ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล" รุ่นที่ ๒
  27 July 2560
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับต้น" รุ่นที่ ๑๖ - ๑๗
  21 July 2560
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำร่างขอบเขตของโครงการ เอกสารข้อเสนอการร่วมทุนและร่างสัญญาร่วมลงทุน
  12 July 2560
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน"
  3 July 2560
 • โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุสนามบินดอนเมือง สนามบินเชียงใหม่ สนามบินเชียงราย สนามบินภูเก็ต และสนามบินหาดใหญ่
  23 June 2560
 • โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินราชพัสดุ ราย บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  3 April 2560
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
  2 February 2560
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมทางวิชาการหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านเหรียญกษาปณ์สู่ความเป็นเลิศ"
  9 January 2560
 • จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดให้เอกชนเช่าที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินกิจการสนามกอล์ฟบางพระ
  21 November 2559
Subscribe News