กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

Laws and regulations

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  26 June 2562
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  28 December 2561
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  28 December 2561
 • แนวทางการปฎิบัติงานในการตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
  1 October 2561
 • บันทึกข้อตกลงการปฎิบัติงานด้านพัสดุด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม
  1 October 2561
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  12 September 2561
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การเปิดประมูลจัดสร้างและบริหารโครงการที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐ ภายใต้ชื่อโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.452
  20 August 2561
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์คัดแยกเหรียญกษาปณ์
  22 June 2561
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติไทยและธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 June 2561
 • กฎกระทรวงกำหนดวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 April 2561
 • กฎกระทรวงผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
  5 February 2561
 • กฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐ
  5 February 2561
 • กฎกระทรวงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
  5 February 2561
 • กฎกระทรวงหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้
  5 February 2561
 • กฎกระทรวงค่าจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
  5 February 2561
 • กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
  5 February 2561
 • กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการสนับสนุน
  5 February 2561
 • กฎกระทรวงวงเงินจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือ
  5 February 2561
 • แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
  2 October 2560
 • Workflow 4 วิธี
  2 October 2560
Subscribe News