กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

permanent employee

 • ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ ลว. 12 มิถุนายน 2556
  13 June 2556
 • ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 253 ลงวันที่ 2 เมษายน 2556 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
  3 April 2556
 • อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
  13 December 2555
 • อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2555
  13 December 2555
 • อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
  11 December 2555
 • อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555
  14 November 2555
 • ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 155 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
  15 October 2555
 • ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 703 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่องการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
  11 October 2555
 • อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 3 คุลาคม 2555
  7 October 2555
 • อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 7 กันยายน 2555
  19 September 2555
 • อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 12 กันยายน 2555
  17 September 2555
 • อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2555
  23 August 2555
 • จ้างลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555
  22 August 2555
 • ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 201 ลงวันที่ 10 เมษายน 2555 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
  10 April 2555
Subscribe News