กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส แบบ 1

เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส แบบ 1

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดทองแดง

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้าครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์ทางซ้าย
ของเหรียญ ริมขอบเป็นอักษรอ่านว่า "มนุสสฺนาโค วชิรญาณวโรรส"”

ด้านหลัง

เบื้องบนเป็นรูปเพชรเปล่งรัศมีโดยรอบอันหมายถึง "วชิร" ตอนกลางเป็นอักษรอ่านว่า
"อภิวาทน สีลิสฺส นิจจํ
วุฑฒาปจายิโน
จตฺตาโรธมฺมา วฑฺฒนฺติ
อายุวณฺโน สุขํ พลํ"
แปลว่า "พรสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีการกราบไหว้เป็นปกติ นอบน้อมต่อผู้เจริญแล้วเป็นนิจ" ตอนล่างลงมามีรูปบัวตูมไขว้กัน 2 ดอก อยู่เหนือเลขศักราช "๒๔๖๓" ตอนล่างสุดประดับด้วยดอกบัวพร้อมใบอีก 2 ดอก

ปีที่สร้าง

สร้างเป็นที่ระลึกในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา พ.ศ. 2462

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ชนิดทองแดง

เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.35 ซม.

114.90 กรัม 0.40 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท) 50,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 10 มกราคม 2563 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 744/2562 สั่ง ณ วัน ที่ 21 พฤศจิกายน 2562

19 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 8913 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม