กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระสุพรรณบัฐ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ และเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ

เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระสุพรรณบัฐ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ และเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดทองคำ
ชนิดเงินกะไหล่ทอง
ชนิดเงิน
ชนิดทองแดง

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นพระรูปเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ และเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ ผินพระพักตร์เฉียงเข้าหากัน ทรงเครื่องโสกันต์ มีข้อความโดยรอบวงขอบว่า "สมเดจพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตร สุขุมพันธุดิลก จันทรนิภาพงษมหามกุฎวงษ์นราธิราช จุฬาลงกรณ์นารถราชวโร รสอดุลยยศอุภโตพงษ" "สมเดจพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ นริศราชมหามกุฎวงษ จุฬาลงกรณนารถ นรินทรสยามพิชิตินทรวรางกูร สมบูรณพิสุทธิชาติ วิมโลภาษ", "พิสุทธินรุตดม รัตนขัตติยราชกุมาร" "อุภัยปักษ อรรควร รัตนขัตติยราชกุมาร"

ด้านหลัง เป็นตราประจำพระองค์ และตราประจำราชวงศ์จักรี ที่ด้านบนชิดขอบมีข้อความว่า "ที่รฤกการพระราชพิธีเฉลิมพระสุพรรณบัตร" ด้านล่างมีข้อความว่า "รัตนโกสินทรศก๒๔ ๑๑๐"
ปีที่สร้าง

พ.ศ. 2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีเฉลิมพระสุพรรณบัฐ พระนามาภิไธย เจ้าฟ้าบริพัตร์สุขุมพันธ์ พระราชโอรสอันประสูติแต่พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี และเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ พระราชโอรสอันประสูติแต่พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.70 เซนติเมตร  91.95 กรัม 0.40 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดทองคำ 350,000 บาท
ชนิดเงินกะไหล่ทอง 50,000 บาท
ชนิดเงิน 30,000 บาท
ชนิดทองแดง 10,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

20 มกราคม 2563 | เข้าชม 4297 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม