กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ทำเนียบอธิบดี

นายจำเริญ โพธิยอด
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 1 ต.ค. 2565 ถึง ปัจจุบัน
นายประภาศ คงเอียด
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 1 ต.ค. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2565
นายยุทธนา หยิมการุณ
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2564
นายอำนวย ปรีมนวงศ์
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562
นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 28 พ.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 22 ม.ค. 2558 - 28 พ.ค. 2560
ดร.นริศ ชัยสูตร
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 1 ต.ค. 2554 - 21 ม.ค. 2558
วินัย วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
เทวัญ วิชิตะกุล
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 1 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2553
พันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 24 ม.ค. 2550 - 30 ก.ย. 2551
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 1 ต.ค. 2546 - 23 ม.ค. 2550
นายวีระชัย ตันติกุล
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 1 ต.ค. 2545 - 30 ก.ย. 2546
นายวิสุทธิ์ มนตริวัต
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 1 ต.ค. 2543 - 30 ก.ย. 2545
นายมานิต วิทยาเต็ม
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 1 ต.ค. 2541 - 30 ก.ย. 2543
นายปรีดี บุญยัง
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 29 ส.ค. 2540 - 30 ก.ย. 2541
ร.อ.สุชาติ เชาว์วิศิษฐ
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 29 ธ.ค. 2539 - 28 ส.ค. 2540
นายนิพัทธ พุกกะณะสุต
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 7 ก.ค. 2535 - 28 ธ.ค. 2539
นายมนัส ลีวีระพันธุ์
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 1 ต.ค. 2532 - 6 ก.ย. 2535
นายประสิทธิ์ รัตนเสถียร
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 1 ต.ค. 2531 - 30 ก.ย. 2532
นายไพจิตร โรจนวานิช
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 19 ม.ค. 2531 - 30 ก.ย. 2531
นายไกรศรี จาติกวณิช
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายอรัญ ธรรมโน
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 1 ต.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2529
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 1 พ.ค. 2523 - 30 ก.ย. 2528
นายบัณฑิต บุณยะปานะ
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 1 พ.ย. 2522 - 30 เม.ย 2523
นายสุนทร เสถียรไทย
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 16 เม.ย. 2518 - 31 ต.ค. 2522
นายนุกูล ประจวบเหมาะ
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 5 พ.ย. 2517 - 15 เม.ย. 2518
นายสวัสดิ์ อุทัยศรี
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 1 ก.พ. 2517 - 4 พ.ย. 2517
ม.ร.ว.ประสมศักดิ จรูญโรจน์
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 1 ต.ค. 2515 - 31 ม.ค. 2517
ม.ล.สาย สนิทวงศ์
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 1 มี.ค. 2515 - 30 ก.ย. 2515
นายสนั่น เกตุทัต
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 1 ต.ค. 2511 - 30 ก.ย. 2515
นายอรุณ ทัพพะรังสี
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 1 ต.ค. 2508 - 30 ก.ย. 2511
หลวงสิทธิ์ ดุริตภาษ
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 1 ต.ค. 2507 - 30 ก.ย. 2508
นายสาคร กรุณานนท์
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 1 ต.ค. 2506 - 30 ก.ย. 2507
ม.ร.ว.ทองแท่ง ทองแถม
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 10 ส.ค. 2502 - 30 ก.ย. 2506
นายแนบ พหลโยธิน
อธิบดีกรมธนารักษ์
เริ่ม 14 ก.ค. 2479 - 16 ก.ค. 2502
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม