กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้บริหารส่วนกลาง

ว่าง
-
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
นางศานิตย์ โอฬารานนท์
Mrs.Sanit Olaranont
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นายอัฐวุฒิ สพันธุพงษ์
Mr.Attavut Spuntupongse
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นายดนัย วิจารณ์
Mr.Danai Wijarn
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ
Mr.Apilarp Hengprasert
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางสาวพิมพ์สราญ บำเพ็ญวิบูลย์กิจ
MissPimsaran Bumpenvibunekij
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายอรุณชัย ภัทรานนท์
Mr.Aroonchai Phattranont
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
นางสาวนฤภร มุขแจ้ง
MissNarouporn Mookjang
ผู้อำนวยการกองบริหารคลัง
นายสำราญ เมืองนิล
Mr.Samran Muangnin
ผู้อำนวยการกองกษาปณ์
ชลทิตย์ ไชยจันทร์
Mr.Chonlatid Chaijan
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
นางวัชรีย์ รวีกานต์
Mrs.Watcharee Raweekarn
ผู้อำนวยการกองบริหารเงินตรา
นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์
Mrs.Wilairat Aksornpan
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์
Mr.Kanawut Sititeerapan
ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร
Mr.Sommart Maneeyan
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
นางเขมฤดี จันทร์คง
Mrs.Khemrudee Changkong
ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์
Mr.Tananpong Suksomsak
ผู้อำนวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน
นางสาวภารดี เอกชน
Miss Paradee Agachon
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
นางสาวสุภัทรา ส่องประทีป
MissSupattra Songprateep
ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
นายบุญชอบ วิเศษปรีชา
Mr.Boonchob Wisaspricha
ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
นางพวงพกา ร้อยพรมมา
Mrs.Poungpaga Roypromma
เลขานุการกรม
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม