กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้บริหารส่วนกลาง

นายวชิระ บัวมาศ
Mr.Wachira Buamas
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
นางศานิตย์ โอฬารานนท์
Mrs.Sanit Olaranont
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นายอัฐวุฒิ สพันธุพงษ์
Mr.Attavut Spuntupongse
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นายฤชา วราทร
Mr.Ruecha Varatorn
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ
Mr.Apilarp Hengprasert
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นายพรชัย ควรประเสริฐ
Mr.Pornchai Kuanprasert
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายอรุณชัย ภัทรานนท์
Mr.Aroonchai Phattranont
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
นางอัญชลี แก้วประดับ
Mrs.Anchalee Keopradub
ผู้อำนวยการกองบริหารคลัง
นายสำราญ เมืองนิล
Mr.Samran Muangnin
ผู้อำนวยการกองกษาปณ์
นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล
MissKanchana Srithanangkool
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
นางเมทินี แก้วมานพ
Mrs.Methinee Kaewmanop
ผู้อำนวยการกองบริหารเงินตรา
นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์
Mrs.Wilairat Aksornpan
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์
Mr.Kanawut Sititeerapan
ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
นายสมมาตร มณีหยัน
Mr.Sommart Maneeyan
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
นายธำรงค์ ทองตัน
Mr.Tamrong Tongtan
ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์
Mr.Tananpong Suksomsak
ผู้อำนวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน
นางสาวสุภัทรา ส่องประทีป
MissSupattra Songprateep
ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
นายบุญชอบ วิเศษปรีชา
Mr.Boonchob Wisaspricha
ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
นางสาวรัศมี อริยะสุนทร
MissRasamee Ariyasunthorn
เลขานุการกรม
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม