กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ประกาศร่าง TOR

 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบ call center ของกรมธนารักษ์ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 พฤศจิกายน 2563
 • ร่างประกวดราคาจ้างติดต้ังชุดบานเกล็ดอาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  16 พฤศจิกายน 2563
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 77 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding)
  11 พฤศจิกายน 2563
 • ประกวดราคาจ้างซ่อมระบบน้ำหล่อเย็นสำหรับเตาหลอมโลหะทั่วไป ความสามารถในการหลอมไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ยี่ห้อ Wertli จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  11 พฤศจิกายน 2563
 • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศเพื่อรองรับ พรบ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 ตุลาคม 2563
 • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำระบบศูนย์สั่งการและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือการประเมินราคาทรัพย์สินทั้งประเทศให้อยู่มาตรฐานเดียวกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (War Room Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  30 ตุลาคม 2563
 • ประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )
  27 ตุลาคม 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารกองบริหารเงินตรา รังสิต หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กองบริหารเงินตรา ถนนจักรพงษ์ และอาคารพักอาศัยข้าราชการกองบริหารเงินตรา ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  22 ตุลาคม 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  22 ตุลาคม 2563
 • ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  21 ตุลาคม 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมธนารักษ์ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารจำหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ (ในบริเวณกระทรวงการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  20 ตุลาคม 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกองกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
  23 กันยายน 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )
  22 กันยายน 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องขัด จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  15 กันยายน 2563
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14 กันยายน 2563
 • ประกวดราคาจ้างต่อเติมห้องพักพนักงานส่วนผลิตตัวเปล่า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  31 สิงหาคม 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงาน และห้องประชุมของกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )
  28 สิงหาคม 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  28 สิงหาคม 2563
 • ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องชั่ง ขนาด 30 กิโลกรัม ความละเอียด 0.1 กรัม พร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  25 สิงหาคม 2563
 • ประกาศราคาจ้างเหมาปรับปรุงกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  25 สิงหาคม 2563
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม