กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ถามตอบ

การให้บริการที่สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน

- ผู้ขอต้องกรอกแบบคำร้องการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อแสดงความประสงค์จะขอรับบริการตรวจดูข้อมูล ขอสำเนาข้อมูล หรือขอสำเนาที่มีผู้รับรองสำเนาเอกสารในเรื่องบัญชีราคาประเมินที่ดินโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุดได้ทั่วประเทศ แต่ในกรณีที่จังหวัดใดหรือพื้นที่ใดที่มีการประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินรายบล็อก ผู้ขอจะต้องรู้ตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินที่แน่นอนว่าอยู่โซน / บล็อกใด จึงจะสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินได้ การให้บริการข้อมูลราคาประเมินนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

- การขอตรวจดูข้อมูลราคาประเมิน ผู้ขอต้องกรอกแบบคำร้องฯ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอตรวจดูข้อมูลและคัดลอก โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ส่วนการขอสำเนาข้อมูล(ถ่ายเอกสาร) หรือขอสำเนาข้อมูลที่มีผู้รับรองสำเนา การทำสำเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ดังนี้ 

- กระดาษ A4 หน้าละ 1 บาท 

- กระดาษ F4 หน้าละ 1.50 บาท 

- กระดาษ A3 หน้าละ 3 บาท 

- ค่าธรรมเนียมการให้คำรับรองสำเนาถูกต้องคำรับรองละ 5 บาท 

- หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง 

- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ยื่นคำร้องขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

- สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. หรือ น.ส. 3 

6 ธันวาคม 2561 | เข้าชม 244 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม