กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พนักงานราชการ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  2 มีนาคม 2557
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งพนักงานนำชม เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
  20 กุมภาพันธ์ 2557
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
  16 กุมภาพันธ์ 2557
 • ประกาศกรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี) นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน (ระดับ ปวส
  16 กุมภาพันธ์ 2557
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งพนักงานนำชม เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 31 มกราคม 2557
  30 มกราคม 2557
 • ประกาศกรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง พนักงานนำชม เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศาลา 1 จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 มกราคม 2557
  6 มกราคม 2557
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
  18 ธันวาคม 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
  17 พฤศจิกายน 2556
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
  11 พฤศจิกายน 2556
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  27 ตุลาคม 2556
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  27 ตุลาคม 2556
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีตำแหน่งนักวิชาการกษาปณ์ ตำแหน่งวิศวกรควบคุมคุณภาพ ตำแหน่งนักวิเคราะห์
  30 กันยายน 2556
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  23 กันยายน 2556
 • รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
  15 กันยายน 2556
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อ
  8 สิงหาคม 2556
 • ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กรณีบุคคลทั่วไป)
  4 สิงหาคม 2556
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  17 มิถุนายน 2556
 • รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  13 มิถุนายน 2556
 • ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 665 ลงวันที่ 28 กันยายน 2555 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานและการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559
  1 ตุลาคม 2555
 • ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 673 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เรื่อง แก้ไขกรอบระยะเวลาการจ้างพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559
  1 ตุลาคม 2555
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม