กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พนักงานราชการ

 • รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
  15 กันยายน 2556
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อ
  8 สิงหาคม 2556
 • ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กรณีบุคคลทั่วไป)
  4 สิงหาคม 2556
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  17 มิถุนายน 2556
 • รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  13 มิถุนายน 2556
 • ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 665 ลงวันที่ 28 กันยายน 2555 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานและการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559
  1 ตุลาคม 2555
 • ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 673 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เรื่อง แก้ไขกรอบระยะเวลาการจ้างพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559
  1 ตุลาคม 2555
 • ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินพนักงานราชการ
  1 ตุลาคม 2555
 • หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ กค 0301/ว 455 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการและให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
  25 กรกฎาคม 2555
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม