กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การจ้างที่ปรึกษา

 • ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดให้เอกชนเช่าที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินกิจการสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีการคัดเลือก
  27 ธันวาคม 2566
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดให้เอกชนเช่าที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินกิจการสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี
  19 มิถุนายน 2566
 • การจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการจัดสร้างสวนป่า "เบญจกิติ" ระยะที่ 2-3
  12 พฤษภาคม 2563
 • จ้างที่ปรึกษาร่วมให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำรายละเอียดการคัดเลือกผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นครพนม และกาญจนบุรี กรณีการพิจารณาหัวข้อที่ ๒
  3 พฤษภาคม 2561
 • จ้างที่ปรึกษาร่วมให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำรายละเอียดการคัดเลือกผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นครพนม และกาญจนบุรี กรณีการพิจารณาหัวข้อที่ ๑
  3 พฤษภาคม 2561
 • เพื่อศึกษาวิเคราะห์กำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง-คูเมือง
  1 พฤษภาคม 2561
 • โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร "กลยุทธ์และการให้บริการที่เป็นเลิศสู่ความประทับใจ"
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีการเสริมความแข็งแรงอาคารต้านแผ่นดินไหวและการตรวจสอบงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  23 มกราคม 2561
 • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารงาน IT"
  19 มกราคม 2561
 • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐภายใต้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ (ระดับสูง) สำนักการคลัง
  18 มกราคม 2561
 • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐภายใต้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ ๓/๒๕๖๑ (ระดับพื้นฐาน) สำนักการคลัง
  18 มกราคม 2561
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
  4 มกราคม 2561
 • โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ของกรมธนารักษ์
  13 ธันวาคม 2560
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง สำหรับข้าราชการกรมธนารักษ์ที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  24 ตุลาคม 2560
 • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐภายใต้ ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล" รุ่นที่ ๒
  27 กรกฎาคม 2560
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับต้น" รุ่นที่ ๑๖ - ๑๗
  21 กรกฎาคม 2560
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำร่างขอบเขตของโครงการ เอกสารข้อเสนอการร่วมทุนและร่างสัญญาร่วมลงทุน
  12 กรกฎาคม 2560
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน"
  3 กรกฎาคม 2560
 • โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุสนามบินดอนเมือง สนามบินเชียงใหม่ สนามบินเชียงราย สนามบินภูเก็ต และสนามบินหาดใหญ่
  23 มิถุนายน 2560
 • โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินราชพัสดุ ราย บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  3 เมษายน 2560
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม